ضربان

Iran Newspaper - - زندگی و سالمت -

در روزهای پایانی سال بهدلیل استفاده از انواع شویندههای قوی آمار ابتال به اگزماها و مشکالت پوستی باال میرود. پزشکان این حوزه توصیه میکنند چنانچه مبتال بهعارضه پوســـتی هستید هنگام استفاده از شویندهها حتماً از دستکش استفاده کنید و در طول روز برای شستوشوی دستها از شامپو بچه و پاککنندههای اســـتاندارد مانند «پن» اســـتفاده کنید و مدام دســـتها را با کرم چرب و مرطوب نگه دارید تا از عارضه خشکی و سوزش پوست در امان باشـــید، مواد شـــیمیایی که جهت خانه تکانی مورد استفاده قرار میدهید عالوه بر مشکالت پوســـتی، عوارض تنفسی بهدنبال دارند، پس در محیطهای بسته مانند سرویسهای بهداشتی حتماً از ماسک استفاده کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.