با القای نا امیدی نظام متضرر میشود نه دولت

Iran Newspaper - - صفحه اول -

از انتخابات ریاست جمهوری تاکنون دو تحــول مهــم رخ داده اســت کــه وحــدت و انســجام کشــور را بیــش از پیــش ضروری مینمایــد؛ اعتراضات دی ماه و نوســانات بازار ارز. باوجود این، رفتار و رویکرد رسانههای منتقد دولت، درست مانند هفتههای منتهی به انتخابات اســت. آنان هنوز دولت را مانند رقیبی میبینند که باید او را ناکارآمد جلوه دهند تا اقبال مــردم را به ســمت نامزد خــود جلب کنند. دربــاره چرایی این رویکرد، آسیبها و پیامدهای آن با محمد هاشمی رفسنجانی گفتوگو کردیم. رئیس پیشین صدا و سیما ضمن تأیید اینکه منتقــدان دولــت نــه نگاه انتقــادی، کــه دولت را بــه مثابه یک رقیبمینگرند،صداوسیماراپیشتازرویکردیکجانبهگراییدر سیاست داخلی میداند. این گفتوگو را بخوانید. انتظار میرفت که پس از اعتراضات دی ماه، برخی رسانهها به این باور دســت یابند که همراه دولت در یک کشــتی سوار هســتند و تا این اندازه یأس تزریق نکننــد و دولت را ناکارآمد نشان ندهند. اما در ماجرای اخیر دالر، همچنان شاهد رویکرد تضعیــف دولــت در این رســانهها هســتیم. ارزیابی شــما در اینبارهچیست؟ البته من همه رسانهها را رصد نمیکنم، اما آن تعداد از رسانههای راست و چپ که میبینیم، مطابق چیزی است که شما میگویید. بــه ایــن معنــی کــه طیفــی از رسانهها درجهتناکارآمدنشان دادن دولــت حرکــت میکننــد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.