آغاز تحقیقات سازمان منع تسلیحات شیمیایی در دوما

Iran Newspaper - - صفحه اول -

شــبکه اســکاینیوز خبــر داد کــه کارشناســان ســازمان جهانــی منــع تســلیحات شــیمیایی عصــر دیــروز با موافقت دولت ســوریه وارد شهر دوما شــدند تــا از مراکــزی که تروریســتها 7آوریــل ادعا کرده بودند، مورد هدف حمات شــیمیایی ارتش ســوریه قرار گرفته بودند، بازدید کرده و تحقیقات دربــاره صحت و ســقم ایــن ادعاها را آغاز کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.