ارتش انقالبی در پیچ حوادث

Iran Newspaper - - News -

با این همه، ارتش در قدرت نظامی خاصه نمیشــود، بلکه ایستادن کنار مردم در سختیها و حوادثی همچون ســیل، زلزلــه ...و همچنیــن خدماترســانی در حــوزه بهداشــت، درمان و ســازندگی در مناطق محروم از دیگر اهتمامهای ارتش در صحنه انجام وظایف اجتماعی به شمار میرود. تربیت جوانان کشور برای آینده روشــن این مرز و بوم، در قالب آموزش سربازان وظیفه و ایفای نقش ارزنده آن عزیزان برای ارتقای امنیت و سازندگی میهن اسامی نیز فرصت مغتنمی برای کسب تجارب ارزشمند توسط امیدهای آینده کشور است. جهان و منطقه امروز آبســتن حوادث بزرگی اســت و به تعبیر مقام معظم رهبری، جهان در یک پیچ تاریخیبهسرمیبرد.حضوریکارتشقدرتمن ِدمعنویتمحوروانقاب ِیهمیشه در صحنه، برگ برندهای در این روزگار پرالتهاب به شمار میرود. در پایان بار دیگر یادآور میشــوم ارتش قدر محبتها و پشتیبانیهای ملت بزرگ ایران و رهبری را میداند و جان بر کف، آماده جانبازی در راه دین، میهن و نظام اسامی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.