ایران دبیر کل جدید «اکو» شد

ظریف: ایران و اروپا بر سر موضوع غیر قابل مذاکره بودن برجام اجماع نظر دارند

Iran Newspaper - - News -

بیســت و ســومین اجــاس شــورای وزیــران عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی (اکــو) در حالــی روز گذشــته با حضــور محمدجواد ظریف در شــهر دوشــنبه پایتخــت تاجیکســتان برگزار شــد کــه نماینــدگان کشــورهای حاضر از پیوســتن ایــران بــه ســازمان تجارت جهانــی )WTO( حمایــت کــرده و مانعتراشی کشــورهای فرامنطقهای را پیرامــون توســعه مناســبات اقتصادی کشــورهای منطقــه محکــوم کردنــد. «اکــو» یــک ســازمان منطقــهای بــه شــمار میآیــد کــه در ســال 1985 از ســوی ایران، پاکســتان و ترکیه با هدف پیشــبرد همکاریهــای اقتصــادی، فنــی و فرهنگــی میــان کشــورهای عضــو تأســیس گردیــد. ایــن ســازمان چنــد ســال بعــد )1992( هفــت عضــو جدیــد شــامل افغانســتان، جمهــوری آذربایجــان، قزاقســتان، قرقیزســتان، تاجیکســتان، ترکمنســتان و ازبکستان را هم پذیرفت تا دورنمای روشــنتری را بــرای تقویــت همکاریهــای تجاری کشــورهای منطقه به تصویر بکشــد. با وجودی که شــرایط اقتصادی، سیاسی و داشــتن عایــق تاریخــی، فرهنگــی و سنتی مشــترک میان کشورهای عضو؛ ایجــاد همگرایــی اقتصادی و سیاســی و فرهنگــی را امکانپذیر کرده اســت اما سازمان همچنان با چالشهایی درباره اهــداف خــود روبهرو اســت. چنــان که از منظــر سیاســی در حــوزه منطقــهای مسائل و مشــکات عدیدهای همچون شــیوع تروریســم، جنگهــای فرقــه گرایانه و مذهبی و تحریمهای یکجانبه کشــورهای فرامنطقــهای علیــه برخی از کشــورهای عضــو از جملــه ایــران به مشــکات جــدی پیــش روی تقویــت همکاریهــای اقتصــادی اعضــای این ســازمان تبدیل شــده اســت. به همین دلیــل محکــوم کــردن تحریمهــای یکجانبــه اقتصــادی علیــه کشــورها که مانع توســعه اقتصادی و تجــارت آزاد میان ملتها اســت، از جمله بندهای مهم بیانیــه وزیران اکو در نشســت روز گذشــته بود.بــه گــزارش «ایــران»، در اجــاس روز گذشــته وزیــران شــرکت کننده تصمیمــات الزم جهت اجرایی شــدن مصوبات موافقتنامههــای اکو را اتخــاذ کردند تا توســعه منطقهای و به تبــع آن ســطح زندگــی مــردم منطقه ارتقــا یافتــه و مــردم منطقه اکــو نتایج ملمــوس همکاریهــای اقتصــادی را در زندگــی خود احســاس کنند. از دیگر مصوبــات اجــاس موضــوع انتصــاب دبیرکل ســازمان بــود کــه دبیرکلی اکو به مدت ســه ســال از 2018 تــا 2020 به جمهــوری اســامی ایــران واگذار شــد. کشــورهای عضــو در بیانیــه اجــاس، از پیوســتن جمهــوری اســامی ایــران به ســازمان جهانــی تجــارت )WTO( حمایــت کردنــد و مانعتراشــیهای بعضــی کشــورهای خــارج از منطقــه را محکــوم کردنــد. همچنیــن پروتکل اصاحی موافقتنامه مربوط به مؤسسه اســتاندارد اکو که مقــر آن در جمهوری اســامی ایــران میباشــد، تصویــب شــد و راه بــرای راهانــدازی کامــل ایــن مؤسســه مهم که برای توسعه تجارت در منطقه بســیار ضروری است، هموار شــد. تصمیماتی هــم برای مشــارکت مؤثرتــر اکو در بازســازی افغانســتان از جمله طراحی ســاز و کار مناسب برای کارآمدتر شــدن صندوق ویژه اکو برای بازسازی افغانستان اتخاذ شد.

ظریــف: ایران برای طراحــی راهبرد جامع مقابله با تروریسم آماده است

وزیــر امــور خارجه ایران در بیســت و ســومین نشســت وزیــران خارجــه ســازمان اکــو در تاجیکســتان، آمادگی ایــران را بــرای طراحــی راهبــرد جامع مقابله با افراطگرایی و تروریسم اعام کرد. ظریف در ســخنانی بــا بیان اینکه سرنوشــت مــا به عنــوان اعضــای یک منطقه در هم تنیده اســت و شکســت و موفقیــت در یــک بخــش از منطقــه بــر همــه مــا تأثیرگــذار خواهــد بــود، گفــت: «همکاری ما نــه فقط به خاطر مجــاورت جغرافیایــی بلکــه بــه دلیل قرابتهای زیادی است که در بسیاری از زمینههــا از جمله تمدنی، فرهنگی، مذهبــی و تاریــخ مشــترک داریــم. ما همه در یک شرایط یکسان در مواجهه بــا چالشها و فرصتها قــرار داریم.» رئیس دســتگاه دیپلماســی کشورمان در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت کــه مداخــات خارجــی، تروریســم و افراطگرایــی بخشهایــی از منطقــه وســیع مــا را نزدیــک بــه دو دهــه بــا بــی ثباتــی مواجــه و افراطگرایــی خشــونتآمیز منطقــه اکو را بــا تهدید روبهرو کرده است. وزیر خارجه اضافه کــرد: «باوجــود شکســت ســرزمینی داعــش و دیگــر گروههــای تروریســتی و همچنیــن نابــودی خافــت ادعایی داعــش، شــبکههای گســترش یافتــه گروههــای افراطــی بخصــوص داعش در غــرب، جنــوب و آســیای مرکــزی، بیانگر جدیترین تهدید علیه منطقه اکــو اســت.»ظریف بــا بیــان اینکــه «مــا نیازمنــد همــکاری و ایجــاد یــک اســتراتژی مشــترک منطقــهای بــرای مقابلــه با گســترش ایدئولــوژی نفرت انگیــز آنهــا و قطــع منابــع مالــی آنهــا هستیم»، افزود: «دولت ایران همواره آمــاده همــکاری در زمینــه طراحــی راهبــرد جامع مقابله بــا افراطگرایی و تروریسم متناسب با وضعیت منطقه بوده است.»

او افزود: «در همین زمینه، فعالیت مشــترک در مقابلــه بــا قاچــاق مــواد مخدر میتواند یکی از مهمترین منابع گروههــای تروریســتی افراطگــرا را از دستشان خارج کند.» ظریف به دیگر چالشهایــی که منطقه اکو بــا آن روبه رو اســت اشــاره کرد و ایــن چالشها را شامل تخریب محیط زیست، تغییرات آب و هوایی، خشکسالی، طوفان گرد و غبــار و فقر برشــمرد کــه نیازمند توجه هســتند و افزود: «بــرای مواجهه با این چالشها، ما به عنوان کشورهای عضو ســازمان همــکاری اقتصادی اکــو باید ظرفیتهــای خــود را افزایش دهیم.» وزیر خارجه خاطرنشــان کــرد: «در این بــه هــم پیوســتگی و بعد از ســه دهه از عمر سازمان اکو، این سازمان ظرفیت خود را برای کمک به کشــورهای عضو بــه منظور حرکت به ســمت توســعه و همگرایی ثابت کرده است.»

رئیــس دســتگاه دیپلماســی جمهــوری اســامی ایــران ادامــه داد: «ایــران بــه مزیتهــای همــکاری و تعامــل منطقــهای عمیقــاً بــاور دارد و همیشــه تعهــد کامــل خــود را نســبت بــه اهــداف ســازمان اعــام کــرده و به تمامــی ابتکارات، برنامههــا و توافقات درون ســازمان ملحــق شــده اســت. ما متعهد به توســعه منطقه قوی و مرفه اکــو هســتیم و منابــع قابــل توجهــی را در چارچــوب کمکهــای توســعهای اختصــاص داده و مصمــم هســتیم تــا همکاریهــای جنــوب - جنــوب را در چارچــوب ایــن ســازمان گســترش دهیم.»

وزیــر خارجه ایران در بخشــی دیگر از ســخنانش بــه وضعیــت اقتصــادی ایران اشــاره کرد و گفت: «در سالهای گذشــته اقتصــاد ایــران نشــان داد کــه ظرفیــت زیــادی برای توســعه و رشــد دارد. تحریمهــای اقتصــادی نــه تنهــا مانــع ایــران نشــد بلکه باعــث تقویت ظرفیتهــای داخلــی شــد.» او گفــت: «انتخاب استراتژیک ما برای دستیابی بــه رشــد پایــدار و متــوازن، مشــارکت گســترده جهانــی از طریــق ترتیبــات منطقــهای و چندجانبــه از جملــه اســتفاده از ترانزیــت و حمــل و نقل از طریق کریدورهای شــمال بــه جنوب و جنوب به غرب اســت. ما عمیقاً بر این باوریم کــه اقتصاد و امنیت میتواند با هم رشد کند و منافع مشترک میتواند مــا را در عرصه منطقــهای و جهانی به هــم پیونــد داده و امنیــت منطقهای و جهانی را تضمین کند.»

وزیر امور خارجه ایران در رأس یک هیــأت سیاســی بــرای شــرکت در ایــن نشســت روز دوشــنبه وارد «دوشــنبه» پایتخت تاجیکســتان شد و با امامعلی رحمــان رئیس جمهوری تاجیکســتان دیدار و گفتوگو کرد. ظریف همچنین روز گذشــته در حاشــیه اجــاس اکــو با وزیــر امــور خارجه ترکمنســتان دیدار و درخصــوص روابط دوجانبــه، پیگیری توافقات سفر اخیر رئیس جمهوری به این کشور و مسائل منطقهای گفتوگو و تبادل نظر کردند.

ظریــف: ترامــپ در پیگیـــــــــــــری هــدفمذاکرهمجــددبرجاممنزویشــده است

وزیــر امــور خارجه ایــران تأکیــد کرد ایرانواروپابرسرموضوعغیرقابلمذاکره بــودنبرجاماجماعنظردارند.بهگزارش «ایران»محمــد جــواد ظریــف ، پــس از پایان ســفر دو روزه خود به تاجیکســتان و در جمــع خبرنــگاران در خصــوص نزدیک شــدن به موعــد تصمیمگیری امریــکا در مورد برجام و احتمال خروج امریکاییهــا از آن، اظهــار داشــت: «آنچه بارهــا اعام کردهایم این اســت کــه جمهــوری اســامی ایــران از منافع ملی خــود حراســت خواهد کــرد و باید منافــع ایــران از برجــام حفــظ شــود. حتمــاً اگر امریــکا تصمیم به خــروج از

برجــام بگیــرد واکنشــی از ســوی ایــران و جامعــه بینالمللــی خواهــد دیــد که ایــن واکنش اصــاً برای آنها خوشــایند نخواهــد بــود.» ظریــف در خصــوص نقــش اروپــا در برجام و عدم شــفافیت سیاســتهای اتحادیــه اروپــا در ایــن موضوع، خاطرنشــان کرد: «برجام یک توافــق و در یــک حوزه مشــخص یعنی هســتهای است و با تصمیم مشترک به آن رسیدهایم. گرچه جمهوری اسامی ایــران همــواره منتقد کشــورهای غربی هــم در منطقــه و هــم در ســرازیر کردن ساح بهمنطقه ما بوده است.» وزیر امور خارجهکشــورمانادامهداد:«گرچهحرف برایگفتندرخصوصرفتارغربیهازیاد داشته ایم، اما موضوع تصمیمگیری ما در برجام موضوع هســتهای بوده و االن

هــم اجماع در اروپا و در بین کشــورهای 5+1 این اســت که برجــام قابل مذاکره مجدد نبوده و موضوعات دیگر مربوط به برجام نیســت و امریکاییهــا در این موضوع کاماً منزوی هستند.»وی تأکید کــرد: «در جلســه دیــروز شــورای وزیران اتحادیه اروپا هم مشــخص بــود که اروپا نگاهچندانمثبتیبهسیاستهایامریکا در ایــن حــوزه ندارد.»ظریــف در پایان با بیان اینکه اختافات جدی در خصوص نحوه رفتــار اروپاییها در منطقه داریم و ایناختافاترامطرحکردهایم،تصریح کرد: «معتقدیم سیاســتهای غرب در منطقه به ناامنی، خشونت و تروریسم دامن زده اســت و این تروریســم بیش از همه گریبانگیر این منطقــه و در مرحله بعدگریبانگیراروپاییهاشدهاست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.