جزئیات جدید درباره حمله ویروس «استاکسنت»بهتأسیساتهستهایایران

Iran Newspaper - - News -

یک پایگاه خبری امریکایی فاش کرد: رئیس جمهوری پیشین امریکا دســتور حمله به سیســتمهای کامپیوتری تأسیســات هستهای ایران را به طور محرمانه صادر کرده بود که عملیات مربوطهآندرزمانریاستجمهوریجورجبوش،باهمکاریاسرائیلآغازشدهبود. بــه گــزارش ایســنا به نوشــته روزنامه دیلــی میل، رئیس جمهــوری اوبامــا به طور محرمانــه فرمــان حمله ســایبری بــه سیســتمهای کامپیوتــری که به تأسیســات غنیســازی کلیــدی ایــران مرتبــط بودنــد، صادر کــرد. این حمــات کــه در دوران ریاست جمهوری جورج بوش با همکاری اسرائیل آغاز شد، با کد نامگذاری شده «بازیهای المپیک» خوانده میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.