تکذیبتوصیهمقاماتعالی درباره حکم یک زندانی

Iran Newspaper - - News -

دادســتان همــدان از بــه تعویق افتــادن اجــرای حکم اعــدام «بهمن ورمزیــار» خبــر داد. کامران حمــزه در گفتوگو با ایســنا، درباره توقف اجرای حکم اعدام بهمن ورمزیار که قرار بود صبح دیروز (سهشــنبه) - 28 فروردیــن ماه- اجرایی شــود، اظهار کــرد: با توجه به اینکه دو نفر در سرقت طافروشی دست داشتند، اجرای حکم بهمن ورمزیار و نفر دیگر به علت مورد قضایی به بعد موکول شد. وی علت توقف اجرای حکم اعدام را فقط مورد قضایی عنوان کرد و هرگونه اخبار منتشره در فضای مجازی در این زمینه را رد کرد و یادآور شد: اینکه گفته میشود با دســتور مقامات عالیرتبه اجرای حکم اعــدام بهمن ورمزیار موقتاً متوقف شد، چنین چیزی صحت ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.