اعتراض شریک ضراب به حکم «۵۰۱ سال زندان»

Iran Newspaper - - News -

وکای محمدهاکان آتیا بانکدار ترکیهای به حکم ۵۰۱ سال زندان برای او اعتراض کرده و گفتهاند که او تنها یکی از مســیرهایی بوده که رضا ضراب برای پولشــویی و دور زدن تحریمها از او استفاده میکرده است. به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، طبق توصیه اداره عفو مشــروط امریکا، ۵۰۱ ســال زندان بر اســاس قانون مجازات امریــکا بــرای آتیــا در نظر گرفته شــده اســت امــا وکای آتیا گفتهاند کــه او فقط یک دروازهبان برای طرحهای پولشــویی «رضا ضراب» تاجر طای شــناخته شده ایرانی-ترکیهای بوده و مستحق حبس ابد نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.