سعید طوسی: تبرئه شدم

Iran Newspaper - - News -

در چند روز گذشــته عکسهایی از حضور سعید طوسی قاری قرآن در ترکیه که اتهاماتی علیه وی مطرح بوده است، در فضای مجازی منتشر شــده اســت. به گزارش اعتماد آناین، طوســی درباره این ســفر گفته اســت: مراسم قرآنی بود، دعوت کردند و من هم رفتم.او درباره اینکه به دعوت چه کسی رفته، گفته است: از طرف گروه اسامخواهان، یک حزبی است که کارش همین دعوت از قاریان کشورهای مختلف برای برنامههایی است که دارند. طوسی درباره پرونده اتهامیاش هم گفته است که تبرئه شده و پرونداش بسته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.