سوال از رئیس جمهوری، تاکتیک مخالفان دولت در مجلس

افزایش فشار بر پاستور از سوی بهارستان

Iran Newspaper - - News -

هنــوز 24 ســاعت از زمانی که معاون پارلمانی ریاست جمهوری از منتفی شــدن ســؤال از رئیس جمهــوری در مجلــس خبــر داد، نمیگذشــت کــه دیــروز یــک نماینــده عضــو جبهــه پایداری از طرح ســومین ســؤال خبر داد. محــور ســؤال جدیــد آن طور که محمدجــواد ابطحی بــه «ایلنا» خبر داده، این گونه اســت: «در این سؤال بحــث عــدم اجــرای قانــون توســط رئیس جمهــوری مورد پرســش قرار دارد چــرا کــه بنابــر برنامه ششــم به دولت تکلیف شــده تا پایان ســال ۶9 سامانه شفافســازی حقوق و درآمد را ایجــاد کنــد که البته ایــن مهلت به اتمــام رســید و دولت چنیــن نکرد.» دو ســؤال قبلــی نماینــدگان دربــاره بحــث مدیریــت مؤسســات مالــی غیرمجــاز بــود. مؤسســاتی کــه پیش از روی کار آمــدن حســن روحانــی شــکل گرفته بودند و دولت او بود که بدهی آنها به سپردهگذاران را تسویه کــرد. با این وجــود مخالفــان دولت، حســن روحانی و تیم اقتصادیاش، خصوصــاً رئیــس کل بانک مرکزی را در صف اول متهمان این ماجرا قرار میدادند. آن طــور کــه دیــروز محمدجــواد ابطحــی بــه «ایلنــا» خبــر داد، البتــه هنــوز ســومین ســؤال از رئیــس جمهــوری نتوانســته حدنصــاب امضــای الزم را کســب کنــد و تا اینجا فقــط ۰3 امضــا دارد. امضاهایــی که معلــوم هــم نیســت آیــا میتواننــد بــه مــرز 73 امضــا، یعنــی حداقــل حدنصــاب قانونــی الزم بــرای طرح ســؤال از رئیــس جمهوری برســند یا خیر؟ امــا چه این اتفــاق بیفتد و چه نیفتد ســؤاالت مکرر اخیری که برای کشاندن حسن روحانی به بهارستان طــرح میشــوند، تنهــا میتواننــد حکایــت از یــک تاکتیــک سیاســی نه چنــدان جدید برای فشــار بــر دولت داشته باشــند. هر چند جواد ابطحی دربــاره این ســؤالها گفته کــه «آقای روحانــی که خــود را ســخنگوی ملت میداند باید بدانــد که ما نمایندگان هم بــه انــدازه خود ســخنگوی ملت هســتیم و باید فضایی ایجاد شود که امکان طرح سؤال از رئیس جمهوری فراهم شــود تــا افــکار عمومــی قانع شــوند در حالــی کــه متأســفانه امروز افــکار عمومــی میگویــد مجلــس و دولــت و قــوه قضائیــه کنــار هــم ایســتادهاند و ســر ملــت کاه میگذارند» اما سکوت همین جریان در قبــال اتفاقــات بــه مراتــب نگران کنندهتــری کــه در دولتهــای نهم و دهــم روی داد یــا برخــورد دوگانــه با مســائل مشــابه در نهادهای دولتی و نهادهــای نزدیــک به همیــن جریان قــدری باعــث تردیــد در انگیزههــای این نمایندگان میشود. از مجلــس نهــم و جایــی کــه دولــت یازدهــم روی کار آمــده بــود، بــه یک بــاره حجــم فشــارها روی دولــت بــه بهانه طرح ســؤال، تذکر و اســتیضاح افزایــش قابــل توجهــی یافــت کــه بارهــا در گزارشهــای رســمی به آن اشــاره شــد. این روند به نظر میرسد همچنــان نــه تنهــا ادامــه داشــته بلکــه بر شــدت آن هم افزوده شــده اســت. در 6 ماه اخیر مجلســیها سه طــرح ســؤال از رئیــس جمهــوری را کلیــد زدنــد و همیــن یک مــاه پیش، در آخریــن روزهــای ســال 96 هــم بــرای اولیــن بار شــاهد برگزاری ســه اســتیضاح همزمــان، آن هــم تنهــا کمتــر از 8 ماه بعد از تشــکیل کابینه دوازدهــم بودیــم. همیــن اســت کــه باعــث میشــود تردیدهایــی جــدی در ادعــای مخالفــان دولــت دربــاره تاشهایشــان بــرای احقــاق حقوق ملت به وجود بیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.