پاسداشت ثروت های میان نسلی

Iran Newspaper - - News - پرهام جانفشان مدیرعامل صندوق احیاء و بهرهبرداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی

روز جهانــی محوطههــا و بناهای تاریخی به رســم آشــنا هر ساله در روز 29 فروردین ماه مورد توجه قرار میگیرد، ایــن روز از آن جهــت بــرای فعــاالن حوزه ابنیــه تاریخی کشــور مهم است که فرصتی مغتنم را برای پرداختن به هر آنچه که موجب پاسداشت شایستهتر این ثروتهای میان نســلی و میراث برجای مانده از نســلهای گذشــته میشــود، فراهــم میســازد و بســتر مناســبی را بــرای طــرح نظــرات مختلف و تضــارب آراء پیرامــون راهکار و راهبردهای چگونگی صیانت بهتر از بناها و محوطههای تاریخــی ایجاد میکنــد. تضارب آرایی که بــا تراز علم در میان دانایان این حوزه به قضاوت گذاشــته خواهد شد و در این میان خوش بود گر محک تجربه نیز آید به میان. صدالبتــه صحبت از تراز علمی با تکیه بر تجارب نســلهای مختلف فعال در این حوزه تنها آن زمان رنگ واقعی به خود میگیرد که در میان متولیان و تصمیم سازان جایگاهی ویژه برای پژوهش باز شود و چه بسیار دربهای بســته ای که به مدد علم گشــوده خواهد شد، درواقع این دریچههای جدید به مثابه منافذی برای تابش نور بر زوایای پنهان بناهای تاریخی خواهد بود. صنــدوق احیــاء بناهــای تاریخی بهعنــوان یکــی از نهادهای متولــی در این عرصه، رویکرد جدی را در مقوله تبیین نگاه علمی در حوزه باززندهســازی ابنیه یاد شــده در پیش گرفته اســت که انتشار نخســتین نشریه «احیاء بناها و بافتهــای تاریخــی و فرهنگی» بهعنوان آوردگاهــی برای بیان تخصصی مطالــب این حوزه و پرداختــن به تضارب آراء میتوانــد اقدامی قابل تأمل در این راســتا باشد که خوشبختانه نخستین گامهای آن در نخستین شماره برداشته شده و به یاری خدا استمرار مییابد. در این رهگذر از آنجا که شــناخت، ســاماندهی و مدیریت بازار فعالیتها، خدمــات، محصــوالت ...و مرتبــط با احیــاء و بهرهبــرداری از جمله اهدافی اســت که بــرای صندوق احیــاء بناهای تاریخی ترســیم شــده، این صندوق میتوانــد نقش قابل اتکایی در تجمیع راهبردهای صیانت و پاسداشــت از ابنیــه تاریخی متناســب با مقتضیــات روز و در قالب کاربریهای متناســب داشــته باشــد. بــه همیــن جهت بدنه فنــی این صنــدوق طی چنــد مرحله فراخوان اقدام به شناسایی و تکمیل فهرست افراد صاحب صالحیتی کرده اســت کــه میتوانند در قالب اســتادکاران ماهــر، مجریان و مشــاوران دارای حســن ســابقه و تخصص در کنار بخش خصوصی عالقهمنــد در این حوزه قرار گیرند. مجموعه تصمیم ســازان صندوق احیاء بر این باورند که میتوان با تکیه بر تــوان و دانش فنی و با حفظ حــدود الزم، حلقه وصلی میان بهرهبرداری از بناهــای تاریخی و حفظ بنا متناســب با شــأن و اصالت آن ایجــاد کرد و این امر میتواند با تکیه بر ســرمایه بخش خصوصی و نظارت ســازمان میراث فرهنگی تسریع شود. نباید فراموش کرد که ارائه راهکارهای نو در این زمینه اگــر در بوتــه نقد ســنجیده شــود و در ورطه آزمون، عیار آن مشــخص شــود میتواند زمینهساز تحول جدی در زمینه احیاء بناهای تاریخی شود؛ تحولی که بســیاری از بناهای تاریخی کشــور را هدف قرار خواهد داد و عامل مهمی برای تولید ثروت و تثبیت هویت ملی در راســتای اقتصاد مقاومتی خواهد بــود و مؤلفههــای فرهنگی ایــران و ایرانی را بیش از پیــش در عرصه پهناور گیتی میگستراند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.