بایدصداهایجامعهکارگریبلندترشنیدهشود

Iran Newspaper - - News -

وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی از رشــد ۵۵ درصــدی تعــداد تشــکلهای کارگری خبــر داد.به گزارش مهر، ربیعی در نشســت با اعضای تشــکلهای عالی کارگــری افــزود: جامعه کارگــری همواره خواســتار ثبــات خواهــی همــراه بــا حق طلبی بوده است. رابطه خوبی با اعضای تشکلها و در جریان مسائل کارگری قرار دارم و تحــوالت آن را به خوبی میدانم. وی ادامــه داد: ایجاد تشــکلهای قوی با صدایبلندوتشکلهایمتعددباهویت واحــد، آرمــان مــا در ایجــاد تشــکلهای کارگــری اســت. تشــکالت تجمعــی مــا در حــال فــرو افتــادن بــود کــه آنهــا را در قالب شــوراها احیا کردیــم، چرا که وجود هر نوع تشــکلی کــه در آن کارگــران انبوه شرکت داشته باشند برای ما مهم است. وزیــر تعــاون تأکیــد کــرد: باید به ســمت قدرتمنــد کردن تشــکلها پیــش برویم. شــنیده شــدن صــدای تشــکلها و کیفی کــردن فعالیتهای آنها راهــکاری برای قدرتمندسازی تشکلها است. خاستگاه جامعــه کارگــری نهادگرایی اســت و این صداها باید بلندتر شنیده شود.وی گفت: جامعه کارگری در فرآیندهای اقتصادی ســریع پیش آمده از خود صبوری خوبی نشــان داد. جامعــه کارگــری در تحوالت اخیر و شــبه اغتشاشات حضور نداشت و این نشــان از آن دارد کــه جامعه کارگری دیــدی دراز مــدت و آینده اندیــش دارد. ربیعــی اظهــار داشــت: تشــکلها بایــد هم افزایی مشــترک داشــته باشند، مثل مســأله مزد که گفتوگو پیرامون آن بین تشکلها تفاهم ایجاد کرده است و ما در این راستا باید بتوانیم تشکلهای متعدد با هویت واحد را تقویت کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.