مطالباتداروخانههایخصوصیهفتهآینده پرداخت می شود

Iran Newspaper - - News -

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: با تأمین منابع مالی مورد نیاز، یکشــنبه هفته آینده بخشــی از مطالبــات داروخانههای خصوصی از ایــن ســازمان در کشــور پرداخت میشــود. به گــزارش «ایران»،مهدی درخشان با بیان اینکه در تمامی استان ها 2۳ دفتر اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی مدارک و اسناد مطالباتی داروخانهها را بررسی میکنند، اظهار داشت: از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای تأمین اعتبار و کاهش فاصله زمانی تســویه این مطالبات استفاده میشود. درخشان همچنین از پرداخت ۶200 میلیارد تومان به دانشگاههای علوم پزشکی در ســال ۶9 خبــر داد و گفــت: این مبلغ نشــان دهنده پرداخت متوســط ماهیانــه بیــش از 00۵میلیــارد تومان اســت و اســناد ارائه شــده از ســوی دانشگاههای علوم پزشکی نیز معادل همین مبلغ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.