احتکار کاالهایی که با دالر گران خریدهاند

Iran Newspaper - - News -

رئیــس فدراســیون واردات ایــران از احتــکار بســیاری از کاالهایــی که با ارز باال خریداری شــدهاند خبــر داد و گفت: صاحبــان این کاالهــا قصد دارند با کمبود عرضه، شــرایط را برای بازگشــت قیمــت واقعی خریدهای خــود بازگردانند. بهگزارش ایســنا، فرهاد احتشــامزاد اظهار کرد: تک نرخی شــدن ارز شرایط کشور را در وضعیت متفاوتــی قــرار داده اســت و بســیاری از کاالهایی که بــا ارز باال خریداری شــدند توسط صاحبان کاال احتکار شده و هدف این است که با کمبود عرضه، به قیمت واقعی خود بازگردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.