شرایط پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال ۷۹۳۱

Iran Newspaper - - News -

دســتگاههای اجرایــی در ســال ۷۹ میتواننــد حداکثــر معــادل یــک مــاه حقــوق و مزایــای منــدرج در احــکام کارگزینــی را در صــورت وجــود اعتبــار در ســقف اعتبــارات تخصیــص یافتــه، بهعنــوان پــاداش پرداخــت کننــد. بهگزارش ســازمان برنامــه و بودجه، بر اســاس مــاده ۱۱ ضوابط اجرایــی قانون بودجه ســال ۷۹۳۱ کل کشــور، در ســال ۷۹۳۱، دســتگاههای اجرایــی میتوانند حداکثــر معــادل یــک مــاه حقــوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در ســقف اعتبارات تخصیــص یافتــه دســتگاه اجرایــی و با رعایت ماده ۷ این تصویبنامه بهعنوان پاداش پرداخت نمایند. بهموجب این مــاده، پرداخت یک ماه پــاداش مذکور بــه اعضای هیأت مدیــره، هیأت عامل و کارکنــان شــرکتهای دولتــی اعــم از شــرکتهای مســتلزم ذکــر و تصریــح نام، بانکهــا و بیمههای دولتی، پساز تصویــب مجامــع یــا شــوراهای عالــی آنهــا مجــاز اســت. در بنــد ۲۱ همیــن ضوابــط، کمکهــای رفاهــی مســتقیم و غیرمســتقیم مطابــق بــا موافقتنامــه متبادلــه و بــرای بانکهــا، بیمههــا و شرکتهای دولتی در سقف بودجه سال ۶۹۳۱ ابالغــی ســازمان برنامه و بودجه کشــور قابل پرداخت اســت. با توجه به همین بند، پرداخت کمکهای رفاهی مســتقیم و غیرمســتقیم بهکارکنــان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و مــوارد موضــوع مــاده ۴۲۱ قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری، از محــل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.