پول گندمکاران از دو روز آینده پرداخت میشود

Iran Newspaper - - News -

معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی از آغاز پرداخت پــول گندمــکاران طی یــک تــا دو روز آینده خبــر داد و گفت: براســاس تصویب شورای اقتصاد هر کیلوگرم گندم همچون سال گذشته با نرخ 00۳۱ تومان خریداری میشــود. بهگزارش ایرنا، عبدالمهدی بخشنده در جمــع خبرنــگاران افــزود: از ابتــدای فصــل برداشــت تاکنــون 40 تا 50 هزارتن گندم از کشــاورزان خریداری شــده اســت. وی تصریح کرد: نرخهای خرید تضمینی از شورای اقتصاد در حال پیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.