صندوق قرضالحسنه خاتم االنبیاء قائمشهر غیرقانونی است

Iran Newspaper - - News -

بانک مرکزی بار دیگر اعالم کرد: مؤسسه قرضالحسنه خاتم االنبیاء قائمشهر هیچگونــه مجــوزی از این نهــاد ندارد و فعالیتش در سراســر کشــور غیرقانونی اســت. بهگــزارش بانک مرکزی، با وجود اطالعیه روزهــای پنجم و نهم آذرماه 6۹۳۱ دربــاره غیرقانونــی بودن فعالیت مؤسســه قرضالحســنه خاتم االنبیاء قائمشــهر، این مؤسســه همچنان با عنوان صندوق قرضالحســنه به فعالیت خــود ادامــه داده اســت. بانک مرکــزی به اطــالع هموطنان میرســاند که این مؤسســه، بهصــورت غیرقانونــی اقدام بهصــدور و انتشــار برگه گواهی ســپرده سرمایهگذاری، برگه گواهی بازپرداخت وجوه و ضمانتنامه بانکی همراه با درج عبــارت جعلی «تحــت نظارت بانک مرکــزی» کرده که ایــن اوراق فاقد اعتبار و وجاهــت قانونــی و مغایــر با قوانین و مقررات اســت. این بانــک از هموطنان خواسته است، برای جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود، از هرگونه ارتباط با مؤسسه خودداری کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.