خرید و فروش تلفنی ارز رونق گرفت

Iran Newspaper - - News -

دســتورالعملهای بانک مرکزی راه را بر دالالن بازار ارز بسته، آنهایی که نبض بازار را در چهارراه استانبول به دست گرفته بودند، حال اگرچه تلفنی معامله میکنند اما ضررشان کم نبوده است. بهگزارش مهر، بر همین اساس است که اکنون روشهای جدیدی برای خرید و فروش ارز، کاالیی که اکنون با دســتورالعملهای دولتی، محدودیت عرضــه دارد، ابــداع شــده کــه عمدتــاً بــر پایه شــبکههای اجتماعی و کانالهای تلگرامی اســت. هر چه باشــد، بازار با وجود همه دســتورالعملها راه خود را میرود؛ هر چند کــه بانک مرکــزی اعالم کرده کــه هرگونه خریــد و فروش ارز خــارج از شــبکه بانکی ممنوع بوده و قاچاق محســوب میشــود. موضــوع دیگــر، همــان صرافیهــای غیرمجاز هســتند که این روزها با وجود تمام ســختگیریهای بانک مرکــزی، حتی کرکرههای خود را هم پایین کشــیدهاند، اما به هرحال خرید و فروشهای خود را به شــیوههای نوینی منتقل کردهاند که باالخره حیات کاری خود را ادامه دهند. بررســیهای میدانی حکایت از آن دارد که خرید و فروش ارز بهصورت تلفنی و در فضای مجازی رونق بسیاری دارد و اتفاقاً نرخ را حداقل ۴800 تومان و به طور میانگین 00۱۵ تا 00۲۵ تومان باال برده است؛ همان دالری که دولت برای آن نرخ 00۲۴ تومانی را تعیین کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.