اعالم علت نهایی حادثه سانچی تا 5۱ روز دیگر

Iran Newspaper - - News -

رئیــس کمیته پیگیری ســانحه نفتکــش ایرانی در مجلــس از دیدار خانواده شهدای سانچی با رئیس مجلس خبر داد و گفت که تا نیمه اول اردیبهشــت ماه کمیته پیگیری سانحه نفتکش ایرانی در سطح ملی علت نهایــی حادثه را اعالم میکنــد. محمدمهدی برومندی در گفتوگــو با ایســنا، اظهار کرد: آقای الریجانــی از ابتدای رخ دادن حادثه ســانچی نســبت به این مســأله حســاس بود بههمین دلیل خواســتند که از مجلس نماینــدهای بهعنوان ناظــر در چین حضور پیدا کند. این خود نشان از حساسیت رئیس مجلس و هیأت رئیسه و کمیسیون امنیت ملی دارد. وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی گزارشــات مربوط به حادثه ســانچی را به طور مرتب دنبال میکند، گفت: مجلس با حساســیت گزارشات مربوطه و اقداماتی که وزارت خارجه باید انجام دهد را دنبال میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.