احتمال کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز

Iran Newspaper - - News -

رئیــس انجمــن واردکننــدگان فرآوردههای خــام دامی از احتمال بســیار باالی کاهش قیمت مواد غذایی و گوشت قرمز بهدلیل تک نرخی شــدن ارز سخن گفت. بهگزارش ایسنا، فرهاد آگاهی در نشستی خبری مربوط به مسائل روز اقتصادی بویژه در بخش بازرگانی با مثبت ارزیابی کردن تک نرخی شدن قیمت ارز، اظهار کرد: در حوزه گوشــت قرمز با کاهش قیمت روبهرو خواهیم بود و براســاس تدابیر اندیشیده شده توسط دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به احتمال بسیار باال با کاهش قیمت مواد غذایی همراه خواهیم شد.

گوشتگوسفندیدرآستانه۰۵ هزارتومانیشدن علــی اصغــر ملکی رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی با بیان اینکــه قیمت هر کیلوگــرم شــقه بدون دنبه بــا افزایش مجــدد در تهران بــه ۹۴ هزار تومــان برای مصرفکننده رسیده است، خواستار رسیدگی فوری به این مسأله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.