واکنش سیف به درخواست پورابراهیمی برای عزلش

Iran Newspaper - - News -

اسناد تنظیم شده در سازمان تجارت جهانی نشان داد اتحادیه اروپا بهدنبــال دریافت خســارت از امریکا بابت تعرفههای وضع شــده برای واردات فوالد و آلومینیوم اســت. بهگزارش ایســنا، در اقدامی که پیش از این از ســوی چین اتخاذ شــده است، اتحادیه اروپا اعالم کرد توجیــه امنیت ملی برای تعرفههای امریــکا را نمیپذیرد زیرا این تعرفهها تنها برای حمایت از صنعت امریکا وضع شدهاند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده اســت: با وجــود اینکه امریکا این تدابیر را بهعنوان تدابیر امنیتی توصیف کرده اســت اما آنها در واقع تدابیر حمایتیهستند.

رئیــس کل بانک مرکــزی در خصوص اظهارنظر رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس جمهوری گفت: شخصاً از پیشنهاد آقای پورابراهیمی اســتقبال میکنم. ولیاهلل سیف، در گفتوگو با مهر گفت: شــخصاً از پیشــنهاد آقای پورابراهیمی استقبال میکنم و از اینکه جناب آقای رئیس جمهوری، فرد شایستهای را برای اداره بانک مرکزی انتخاب و منصوب کنند، شــخصاً اســتقبال میکنم؛ البته این حق طبیعی و اختیار قانونی ایشان اســت؛ اما از وی ســؤال میکنم شــما که اقتصاد خوانده و کارشناس اقتصادی هســتید، آیا معنا و مفهوم اســتقالل بانــک مرکزی با این گونــه اظهارنظرها و درخواســتها ســازگار اســت؟ این رئیس دولت اســت که بــا ارزیابی عملکرد همکارانش، نسبت به تداوم یا عدم ادامه همکاری تصمیمگیری میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.