پایان کار دادستانی در پرونده سانچی

Iran Newspaper - - News -

معاون دادســتان کل کشور از اتمام کار دادستانی در پرونده حادثه ســانچی خبر داد. محمد جواد حشــمتی در گفتوگو با مهر گفت: حســب دســتور دادســتانی کل کشــور، معاونت حقوق عامه پیگیر علت این حادثه و مسائل مرتبط با آن شد. وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در رابطه با علت این حادثه گفت: کارشناسیهایی در ایــن رابطه صورت گرفته اســت اما هنوز علــت اصلی وقوع این حادثه نهایی نشده است. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از پیگیری حقوق خانواده شــهدای حادثه ســانچی خبر داد و گفت: دادســتانی به موضوع حمایت از خانوادهها، حق و حقوق و بیمه آنها و همچنین صدور گواهی فوت ورود کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.