نوسانات ارزی و قیمت کاالهای اساسی

«ایران» گزارش میدهد

Iran Newspaper - - News - جدول واردات نهادههای کشاورزی از سال 92 تا 96

ســهیال یــادگاری / افزایــش قیمــت ارز نگرانی افزایش قیمت کاالهای اساســی و محصــوالت کشــاورزی را از آن جهــت افزایــش داده کــه 88درصــد واردات بخــش کشــاورزی را نهادههــای دامــی تشــکیل میدهد که میتوانــد بر قیمت نهایــی محصوالتی مانند گوشــت قرمز، گوشت مرغ، محصوالت لبنی، روغن ...و اثرگــذار باشــد. با اینکه حــدود 0۹ درصد از محصــوالت غذایــی در داخــل تولیــد میشود اما وابستگی 88 درصدی تأمین نهادههــا بــه واردات اثرگــذاری افزایــش نرخ ارز بر قیمت محصوالت کشاورزی را بیشتر کرده است. تجربه افزایش قیمت ارز در ســال 0۹ و اوجگیــری قیمت کاالها در آن ســال بــه این نگرانیهــا دامن زده اســت. البتــه متولیــان بخش کشــاورزی تأکید میکنند که با حمایت دولت نباید نگران افزایش قیمت کاالهای اساسی با افزایش نرخ ارز باشیم.

قیمت نهادههای کشاورزی افزایشنمییابد

محمــود حجتــی روز گذشــته تأکیــد کــرد کــه قیمــت نهادههــای تولیــد کاالهــای اساســی در بخش کشــاورزی با یکسانســازی نــرخ ارز افزایــش نخواهد یافت.وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه دربــاره مســائل ارز و دالر و قیمت نهادههای دامی میتوان گفت نهادهها، کاالهــای اساســی در بخــش کشــاورزی هســتند، گفــت: عمــده واردات را در ایــن زمینــه ذرت و کنجاله ســویا به خود اختصاص میدهند که حساسیت باالیی برای مسئوالن عالیرتبه دارد. در همین راســتا قرار شــد بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه در درون خود این مسأله را حــل کنند به طوری کــه واردکنندهها از افزایش ارز تأثیر نپذیرند. دولت تصمیم گرفت نرخ ارز بر واردکننده تأثیر نگذارد و واردکنندهای نمیتواند بگوید باید ببیند نرخ ارز چه میشــود تا محصــول خود را گرانتر بفروشد.

بخش کشاورزی کمترین وابستگی را به نرخ ارز دارد

ســید حســن کاظمی رئیس مؤسسه پژوهشی برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی در گفتوگــو بــا «ایــران» در خصــوص اثرپذیری قیمت محصوالت کشاورزی از افزایش قیمت ارز گفت: کشــاورزی یکی از بخشهایی است که کمترین وابستگی را بــه نــرخ ارز دارد چــون بخــش عمــده عوامــل تولید مانند خــاک ،آب، اقلیم و دانــش و فنــاوری آن در داخل اســت اما اینطورهمنیستکهباقاطعیتبگویند افزایش نــرخ ارز تأثیری بــر قیمتها در ایــن بخــش نــدارد. بخشــی از نیازهــای کشــاورزی را نمیتوانیــم در داخل تولید کنیــم و ناچاریــم واردات انجــام دهیــم مانند وابستگی ما به واردات نهادهها.

بهگفتــه کاظمی، بخش عمــدهای از نهادههایی ماننــد ذرت، جو و کنجاله که در داخل بهخاطر کمبود آب و مشکالت دیگــر نمیتوانیــم بــه انــدازه نیــاز تولید کنیم وارد میشــود که اگر سیاســتهای الزم از طرف دولت اتخاذ نشود بهخاطر افزایش قیمت ارز با افزایش هزینه تولید مواجه خواهیم بود بخصوص در بخش طیور و گوشت قرمز که قیمت آن وابسته نوع کاال ذرت دامی کنجاله جو 1392 ۳۰۰۴ 2824 665

به تأمین علوفه و نهادههای دامی است که از افزایش قیمت ارز تأثیر میپذیرد.

کاظمــی گفــت: یکــی از راهکارهــای کنتــرل قیمتهــا بــه کنتــرل تعرفههــا مربوط میشــود تــا افزایــش قیمتها را به حداقل برسانیم و برای مدیریت بازار دولت در این بخش از ارز دولتی استفاده کند. عالوه بر نهادهها ما بخشی از داروها و واکســنهای دامی را نیــز وارد میکنیم کــه اگــر حمایــت دولتــی نداشــته باشــد شــامل افزایش قیمت ناشــی از افزایش نرخ ارز میشوند.

کاظمی با اشــاره به صــادرات بخش کشــاورزی گفــت: صادرکنندههــا بهطور طبیعــی در کوتاه مدت مزیت بیشــتری از افزایــش نــرخ ارز خواهنــد داشــت اما افزایــش ارزش افزوده ناشــی از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نباید به بخش خدمات در صادرات منتقل شود چــون این اتفاق به چرخه تولید آســیب میزند.

کاظمــی میــزان ارزش صــادرات و واردات محصــوالت کشــاورزی در 11 ماهه سال 6۹ را بیشــتر از 5 میلیارد دالر در صــادرات و ۹ میلیــارد دالر در واردات عنوان کرد که 88 درصــد واردات از نظر وزنی و 68 درصد از نظر ارزشی به حوزه 1393 6330 2312 1908 1394 6141 1530 1876 نهادههایــی کــه در بخــش دام اســتفاده میشود، تعلق میگیرد.

وی افزود: در بخش کاالهای اساســی حــدود یک میلیون تــن در همین مدت واردات انجــام شــده امــا در ســایر کاالها واردات بســیار اندک یا حتــی صفر بوده اســت. در گوشــت قرمــز واردات اندک و در گوشت مرغ واردات تقریباً صفر است.

کاظمــی گفــت: عمــده وابســتگی ما در کاالهــای اساســی مربــوط بــه روغن و دانههای روغنی اســت کــه 0۹ درصد در تأمین آن به واردات وابســته هستیم اما بــر اســاس برنامهریزی تا افــق 1404 این میــزان باید بــه 65 تــا 70 درصد کاهش یابد که با اســتفاده از فناوریهای نوین و بذر مناسب امکانپذیر است.

رئیس مؤسسه پژوهشی برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی افزود: حدود 0۹درصد ارزش غذایــی کشــور در داخــل تولیــد میشــود و حــدود 10 درصــد وابســتگی داریم که آن هم بهخاطر شرایط اقلیمی و کمبود آب است.

مردم نگران افزایش قیمت کاالهایاساسینباشند

علیاکبــر مهرفــرد معــاون وزارت جهاد کشــاورزی نیز در خصوص نگرانی از افزایش قیمت کاالهای اساسی گفت: 1395 6444 1608 863 11 ماهه 96 6/4 ميليون تن یک ميليون تن 2 ميليون تن نــرخ ارز نهادههــای کشــاورزی بویــژه کاالهایاساسیمانندذرت،کنجالهسویا، روغــن خــام و دانههای روغنــی با قبل از تــک نرخی شــدن تفاوتی نکرده اســت، بلکه تنها روش پرداخت آن تغییر دارد. بــا توجه بــه اینکــه نــرخ ارز 4200 تومان شــده اســت 400 تومان مابهالتفاوت آن توســط دولت پرداخت میشود. کسانی کــه بخواهند قیمــت کاالهای اساســی را بــه بهانه تــک نرخی شــدن ارز باال ببرند تخلف کردهاند و دستگاههای نظارتی با آنها برخورد میکنند.

مهرفــرد گفــت: بــه دســتگاههای نظارتی نیز این موضوع اعالم شده است بنابراین اگر کســی با تخلفی مواجه شــد بســرعت آن را بــه دســتگاههای نظارتی گزارش دهد.

عبدالمهدی بخشــنده معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی نیــز در ایــن خصوص گفت: عمده محصــوالت وارداتی ما در بخــش کشــاورزی شــامل ذرت، کنجاله ســویا، جو و کود و سم اســت که واردات آنهــا بــا نــرخ تمــام شــده دالر0083 تومانــی صــورت میگیرد. دربــاره برنج هنــوز در حال مذاکره هســتیم اما ســایر محصوالت با قیمت تک نرخی ارز وارد میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.