شهردار تهران 23 اردیبهشت انتخاب میشود

Iran Newspaper - - News -

سخنگوی شــورای شــهر تهران از انتخاب شهردار در 23 اردیبهشت ماه خبر داد. شــوراییها دیــروز، مقــرر کردند تــا 7 نفر بهعنوانکاندیدایاصلیپستشهرداری تهــران معرفــی شــوند. ایــن 7 گزینــه، 61اردیبهشت ماه به صحن علنی شورای شــهر میآیند تا از برنامههایشان در شورا دفــاع کننــد. در ایــن پروســه از میــان این 7نفر، 2 نفر بهعنوان گزینه نهایی انتخاب خواهنــد شــد. ایــن دو گزینــه بــرای یکبار دیگــر بهصحن علنی آمــده و این بار تیم همراه خــود را هم معرفــی خواهند کرد. شوراییها بعد از طی این روند، در نهایت 23 اردیبهشت ماه، گزینه مطلوب خود را انتخاب میکنند و پس از این فرد منتخب باید مراحل حقوقی شهردار شدن را طی کنــد! ایــن 7 گزینــه در 4 اردیبهشــت ماه معرفی میشــوند. علی اعطا، سخنگوی شورای شــهر تهران در حاشیه جلسه هم اندیشــی اعضــا، دربــاره فرآینــد انتخاب شــهردار اینگونه توضیــح داد: اعضا ابتدا میبایست پنج نفر را بهعنوان گزینههای شــهردار معرفی کننــد، از بین ایــن افراد، گزینههایی که بیشترین رأی را کسب کنند، انتخــاب شــده و در نهایــت هفــت گزینه بهعنــوان کاندیــدا، معرفی میشــوند که بایــد برنامههای خــود را در صحن علنی شــورا ارائه دهند. وی بــا بیان اینکه ماک بــرای انتخــاب شــهردار همــان فرآینــد و معیارهــای گذشــته اســت و کلیــات آن تغییری نکرده، گفت: اما در فرآیند جدید انتخــاب شــهردار، برای نخســتین بــار دو گزینــه نهایی میبایســت تیم همــکاران خــود را تــا حــدودی معرفی کننــد. وی با بیان اینکه قرار نیست که اعضای شورا به تیم همکاران شهردار رأی اعتماد بدهند و تنها نقطهنظرات و پیشــنهادات خود را مطرحمیکنندتابدانندمعاونینشهردار در چه سطحی قرار دارند، اعطا ادامه داد: در جلســه دیروز همچنین مشــخص شد که همــان ۶1 معیــار انتخاب شــهردار در مردادمــاه ماک عمل قــرار گیرد، اما این ویژگی که شــهردار باید سابقه کار اجرایی موفــق در حــوزه صــف و سیاســتگذاری داشته باشد هم اضافه شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.