ظرفیت حج ۷۹ تکمیل شد

Iran Newspaper - - News -

رئیس ســازمان حج و زیارت از تکمیل ظرفیت ثبتنام زائران در کاروانهــای حج تمتع امســال خبــر داد. بهگزارش ایســنا، حمید محمدی در نشســت شــورای برنامهریزی و هماهنگی بعثه رهبر معظــم انقاب و ســازمان حــج و زیارت گفــت: ظرفیت ثبتنام در بیش از ۵7۵ کاروان حج تمتع 97 تکمیل شــده و قســط دوم هزینههــای حــج در دهــه دوم اردیبهشــت ماه از زائــران دریافت خواهد شد. وی همچنین آخرین مهلت برای اعام نتیجه نهایی معاینات پزشکی زائران حج را دهم اردیبهشت ماه اعام کرد. دکترســیدعلی مرعشــی - رئیــس مرکــز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیت هال احمر - نیز در این جلســه با ارائه گزارشــی از روند اقدامهــای صورت گرفته درحوزه پزشــکی حج تمتــع 79، اظهار کرد: معاینات پزشکی از بیش از 22 هزار زائر انجام شده است که بــا توجه به وقفه ایجاد شــده بهدلیل تعطیات نوروزی، ســرعت بخشــیدن به معرفی حجاج توسط مدیران کاروانها برای انجام این معاینات ضرورت دارد. اعزام زائران ایرانی به حج براســاس اعام قبلی رئیس ســازمان حج و زیارت از 26 تیرماه آغاز میشــود، ســهمیه حج تمتع برای ایران نیز به اندازه ســال گذشته و حدود 85 هزار نفر تعیین شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.