شوک نوسان ارزی به بازار تلفن همراه ادامه دارد

Iran Newspaper - - News -

رئیس انجمن فروشندگان تلفن همراه، سیمکارت و لوازم جانبــی با بیان اینکه بازار تلفن همراه هنوز از نوســان ارزی هفتــه گذشــته متأثراســت اختصاص ارز مخصــوص برای واردات این محصوالت را برای رونق این بازار، راهگشا توصیف کرد. بهگــزارش ایســنا، افشــار فروتن الریجانــی با بیان اینکــه بازار تلفــن همراه طی روزهای اوج جهش نرخ دالر دچار رکود شد، اظهار کرد: با اینکه دولت نرخ دالر را یکسان اعالم و به عبارتی قیمتها را تثبیت کرد اما باز هم بازار تلفن همراه از حالت رکود آن طور که باید خارج نشده و هنوز تحت تأثیر آن تالطمات است. وی با بیان اینکه نوســان نرخ ارز در دوره جهش خود باعث شد عرضهکنندگان حتــی فــروش تلفن همــراه را متوقــف کنند، گفــت: در آن وضعیت بســیاری از معامالت در بازار تلفن همراه متوقف شــد، بهطوری که حتی خردهفروشــی در ایــن بازار نیز تحت تأثیر قــرار گرفت؛ هرچند با اعالم تثبیت نــرخ ارز بازار از آن حالت رکود عمیق خارج شــد. رئیس انجمن صنفی فروشــندگان تلفن همراه، سیمکارت و لوازم جانبی با اشاره به چرخه ورود تلفنهای همراه به کشور، اظهار کرد: بهنظر میرســد برای رونق دوباره این بازار، دولت باید ارز اختصاصی را به انجــام واردات ارائه دهد تا بــازار موبایل به روند طبیعی خود بازگردد. فروتن با بیان اینکه نمیتوان انتظار رونق یکشــبه را در بازار داشــت، خاطرنشــان کرد: واقعیت این اســت که بازار موبایل هنوز متأثر از نوســان نرخ ارز است، چراکه در آن دوره عالوه بر فروشندگان، مصرفکنندگان نیز اصراری بر خرید کاال نداشتند و هنوز نیز وضعیت به طور کامل به حالت عادی خود بازنگشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.