بیش از 8 ساعت حضور در فضای مجازی یعنی اعتیاد

Iran Newspaper - - News -

«افــرادی که بیــش از ۸ ســاعت از فضای مجــازی اســتفاده میکننــد دچــار اعتیــاد هســتند؛ اعتیــادی کــه در افراد بزرگســال بیشتردیدهمیشود.» بهگزارشخبرگزاریها،احمدرضامتینفر رئیس سواد فضای مجازی سازمان سراج با بیــان مطلب فــوق افــزود: فناوریهای نویــن همانقدر کــه ارمغان آور ســرعت و پیشرفت هســتند، آسیبهای بالقوهای با خــود در پی دارند که از آســیبهای جدی آن احتمــال اعتیاد اســت. وی گفت: انزوا از اجتماع به صورت افراطی، پرخاشگری، اضطــراب، دروغپــردازی و اختــالل در خــواب تنهــا برخــی از آســیبهای اعتیاد به فضای مجازی اســت. متین فر با اشاره به گســتردگی استفاده از اینترنت و فضای مجــازی و تبدیــل شــدن آن بهقســمت مهمــی از زندگی افراد تأکیــد کرد: فضای مجازی ســکهای اســت کــه باید بــه هر دو روی آن پرداخت. رئیس ســواد رســانهای ســازمان فضــای مجازی ســراج هــدف از افتتاح کلینیــک اعتیاد فضــای مجازی یا همــان ترک اعتیاد اینترنت را در راســتای ارائه خدمات با کیفیــت و ارزان به مردم و مقابله آگاهانه و هوشمندانه با تهدیدات فضــای مجــازی برپایــه علــم و پژوهــش عنــوان کــرد و گفــت: بــا راهانــدازی ایــن کلینیک رسیدن به اهدافی چون کاهش و مهار اعتیاد مجازی، افسردگی و انزوا، رفع بحران هویت در شــکلگیری شــخصیت و کمــک بــه افراد آســیب دیــده از فضای مجــازی و بازگشــت بــه زندگــی، مدنظــر اســت. وی گفــت: انجــام پژوهشهــای کاربردی و متناســب با نیاز روز در راســتای کاهش آسیبهای مجازی از دیگر اهداف راهاندازی این کلینیک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.