تجهیز005 روستای دورافتاده بهارتباطاتماهوارهای

Iran Newspaper - - News -

ســازمان فضایی ایران در پی مشــکالت رخ داده در بخشــی از شــبکه مخابرات روستایی کشور و قطع شدن ارتباط تلفنی بیش از ۰۰۵روستا در مناطــق دورافتــاده، از انتقــال ارتباطــات ماهــوارهای روســتاهای دورافتاده کشور به ماهواره داخلی ایران (ایرانست ۱۲) خبر داد. بــه گزارش «ایــران»، علی صادقــی نایینی، معاون توســعه کاربرد و خدمــات فضایی ســازمان فضایی ایران در این بــاره گفت: ارتباطات تلفنی در این روســتاها توسط یکی از شــرکتهای داخلی ارائهکننده خدمات ارتباط ماهوارهای و از طریق یک ماهواره خارجی تأمین شده بود، که پس از قطع خدمات از روز شــنبه، عملیات انتقال به ماهواره سازمانفضاییایران(ایرانست۱۲)باسرعتدرحالانجاماست.وی تأکید کرد: تمام همکاران ما در ســازمان فضایی در تالش اند هر چه زودتر پهنای باند مناسب را در اختیار شرکت مجری طرح ارتباطات روستایی )uso( قرار دهند تا ارتباطات این مناطق برقرار و به وضعیت عادی برگردد. معاون سازمان فضایی ایران افزود: ایرانست ۱۲، یک ماهواره مخابراتی است که مدیریت و ارائه خدمات آن توسط سازمان فضایی ایران انجام میشــود و شــرکتهای خصوصی داخلی دارای پروانــه ارائه خدمات ماهــوارهای )SAP( خدمات ارتباطی مختلف از قبیل شبکههای بانکی کشور، مراکز و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تعدادی از شبکههای زیرساختی دیگر را روی پهنای باند این ماهواره به کاربران دولتی و خصوصی ارائه میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.