«بازماندهروز» آماده صحنه تئاتر می شود

بارنی نوریس، نمایشنامهنویس با ایشی گورو برنده جایزه بوکر در به صحنه رفتن یک نمایش همکاری میکند

Iran Newspaper - - News -

بیستوپنج سال بعد از اینکه «بازمانده روز» بهعنــوان فیلــم برگزیــده اســکار انتخــاب شــد، حــاال رمانــی کــه ایــن فیلــم بــر اســاس آن ســاخته شــد در قالــب نمایشــنامه بــرای صحنــه تئاتــر آمــاده میشــود. ایشــی گــورو، نویســنده انگلیســی ژاپنیتبــار رمــان «بازمانــده روز» در ایــن اقتبــاس بــا بارنــی نوریس، نمایشــنامهنویس و داســتاننویس همکاری خواهد کرد. این نمایش بعد از اینکه برای نخستینبار در تئاتر & Royal Derngate شهر نورثهمپتون انگلستان در فوریه سال آینده میالدی اجرا شد، در نقاط مختلف کشور روی صحنه میرود. ایشــی گــورو در ســال 1989 بــرای رمــان تأثرانگیــز خــود، «بازمانــده روز»، جایزه ادبــی بوکــر را دریافــت کــرد. ایــن رمــان دربــاره خاطرات اســتیون، ســرخدمتکار خانــهای اشــرافی در انگلیــس اســت که بــه مرور زندگــی خــود در دوران خدمت در خانــه اربابــی میپــردازد. فیلمــی را کــه بــا همیــن نــام براســاس ایــن رمان ساخته شد، در ســال 199۳ جیمز آیوری کارگردانــی کرد کــه در 8 رشــته از جمله

ایشی گورو در سال 1989 برای رمان تأثرانگیز خود، «بازمانده روز»، جایزه ادبی بوکر را دریافت کرد. این رمان درباره خاطرات استیون، سرخدمتکار خانهای اشرافی در انگلیس است که به مرور زندگی خود در دوران خدمت در خانه اربابی میپردازد

بهتریــن کارگردانــی، بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن بــرای بــازی اِمــا تامســون و بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــرای بــازی آنتونــی هاپکینــز نامــزد دریافــت جایزه اســکار شــد. در این اثر ســینمایی، آنتونــی هاپکینز نقش خدمتــکار را بازی کرد و اما تامســون در نقش خانم کنتون، خدمتکار پیشــین خانه اربابی ظاهر شد. این رمان چنانکه ایشی گورو در مقالهای به «گاردین» گفته، منابع الهامی از قبیل فیلم «مکالمه» به کارگردانی فرانسیس فــورد کاپــوال و آهنگ «آغــوش روبی» به خوانندگی تام وی داشته است. نمایشــی را که بر اســاس این رمان روی صحنه خواهــد رفت، کریســتوفر هیدان کارگردانــی خواهد کرد. او گفته اســت که بارنی نوریس از درک نمایشــی درســت و قریحــه قوی بــرای تبدیل این داســتان عاشــقانه جــذاب و بشــدت سیاســی بــه یک نمایشنامه تاثرانگیز و پویا برخوردار اســت. بارنی نوریس، نمایشــنامهنویس نیــز دربــاره رمــان «بازمانــده روز» گفتــه اســت کــه «ایــن رمــان یکــی از آن داســتانهایی اســت کــه گاهــی پیــدا میشوند و به نظر میآید، تقریباً تا نوشته میشوند، به همه دنیا تعلق میگیرند و جهانی میشــوند. ایــن رمان بــه جریان خون فرهنگ ما وارد شــده اســت. وجود چنین منبع فوقالعادهای برای کار کردن هدیهای عالی است.» «بازمانــده روز» را تئاتــر & Royal Derngate و کمپانــی تئاتر ‪Out of Joint‬ به همراه تئاتر ‪Oxford Playhouse‬ تهیه خواهند کرد. این نمایش ۳2 فوریه سال 2019 میــالدی در شــهر نورثهمپتــون روی صحنه میرود. اواخر امســال، تئاتر Derngate & Royal رمــان پرفــروش «اســتخوانهای دوستداشــتنی» اثــر آلیــس ســبولد را برای اجــرا روی صحنه تئاتــر آماده میکند. نخســتینبار اســت کــه ایــن رمــان در قالــب اثری نمایشــی روی صحنــه مــیرود. آلیــس ســبولد، نویســنده امریکایی است که ســال 2002 با رمان «استخوانهای دوستداشتنی» به شــهرت رســید. از این رمان فیلمی با همین نام به کارگردانی پیتر جکسون در سال 2009 ساخته شد. منبع:گاردین

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.