این خودروی سه بعدی بیماران را میکشد

Iran Newspaper - - News -

یــک دکتــر اســترالیایی بــرای بیمارانــی که میخواهنــد خودکشــی کننــد یــک خــودرو بــا پرینتر ســه بعــدی طراحی کرده اســت. بــه گزارش میــرر، دکتــر «فیلیــپ نیتچکه» نام این خودرو کپســولی شــکل را «ســارکو» گذاشــته اســت. بــه گفتــه وی ایــن خــودرو میتوانــد بــه زندگــی بیمارانــی کــه طالــب مرگ خودخواسته هستند کمک کند تا بدون درد و سریع خودکشی کنند. اندازه دستگاه به شکل طول بدن انسان ساخته شده و هر کس که بخواهد میتواند روی تختی که درون خودرو تعبیه شده دراز بکشد و ماشین کپسولی او را احاطه کرده و گاز نیتروژن رفته رفته وی را گیج و در نهایت خفه خواهد کرد. دســتگاه به یک پنجره اضطراری مجهز اســت که میتواند بافاصله اکسیژن را وارد محفظه کند. این دکتر که با قانون مرگ آسان برای انسانهای بیمار موافق است میگوید این تکنولوژی قادر خواهد بود تا مرگی آسان را برای افرادی که خواهان پایان دادن به زندگی سخت خود هستند فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.