بازداشت یک سگ در کانادا

Iran Newspaper - - News -

پلیس کانادا یک سگ را به اتهام تعقیب کردن گوزنهای وحشی بازداشت کرد. بهگــزارش یاهــو، «ام تامپســون» صاحــب ایــن ســگ گفــت: ســگم به انســانها و حیوانات عاقه خاصی دارد اما از گوزنها خوشــش نمیآید و به همین دلیل آنها را تعقیب میکند.«تامپسون» 21 ساله از دستگیری سگش عکسی گرفته و آن را در توئیتر منتشر کرده است. تصویر منتشر شده وی بیش از 165 هزار بار کلیک خورده اســت.وی در توضیح این دستگیری نوشــت یک نفر با پلیس تماس گرفته و بیان کرده است که سگ من یک گوزن را تعقیب میکند به همین دلیل پلیس ، سگم را دستگیر کرده و با خود به اداره پلیس برد. پسر31 ساله آلمانی هنگام پیاده روی در اطراف شهر ناگهان با گنجینهای قدیمی متعلق به پادشاه افسانهای دانمارک رو به رو شد. به گزارش یاهو، باســتان شناســان این گنجینه قدیمی را بســیار با ارزش میدانند. در ایــن مجموعه دیدنــی گردنبند بافته شــده، مروارید، حلقه و 600 ســکه قیمتی به دســت آمده اســت.بنابر تحقیقات انجام شــده آثارباســتانی مربوط به پادشــاه دانمارکی «هارالد بلوتوث» است که زمانی به آلمان آمده است. «مایکل شــیرنن» باســتان شــناس در این باره گفــت: «این بزرگترین کشــف آثار باســتانی در منطقه دریای بالتیک بوده اســت و از اینرو اهمیت زیادی دارد. گنج در اواخر دهه 90 میادی دفن شــده کــه میتواند اطاعات زیادی از آن دوره به ما بدهد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.