قتل عام 11 شیر در اوگاندا

Iran Newspaper - - News -

روســتاییان اوگاندایــی 11 قــاده شــیر را در پارک ملی الیزابت مسموم کرده و کشتند. به گزارش یاهو، روســتاییان علت این کشتار جمعی را عصبانیت به خاطر شکار احشام خود از سوی شیرهای درنده عنوان کردند. اکنــون اداره حیــات وحــش اوگانــدا در حال بررسی این حادثه است. «گزا سیمپیلیســوس» سخنگوی پارک بیان کرد که در حال بررســی اســت تا با شناسایی این افراد بر اساس قوانین با آنها رفتار شود. در حــال حاضــر بیــش از 200 شــیر در خطر انقــراض در پــارک ملــی الیزابــت زندگــی میکنند. یکی از مســئوالن پارک در این باره بیــان کــرد که مــرگ شــیرها میتوانــد تأثیر منفی بر صنعت گردشــگری منطقه داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.