گازرسانی به 120 روستای ایالم

Iran Newspaper - - News -

گروه ایران زمین/ امســال به بیش از 120 روســتای استان ایالم گازرسانی میشود. «عبــاس شــمس اللهــی» مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایالم گفت: در حال حاضر از تعداد 601 روســتای اســتان 352 روستا از شبکه گاز برخوردار اســت.وی با اشــاره به اینکه در سال گذشــته نیز 89 روستا و یک شــهر (ماژین دره شهر) از گاز طبیعی برخوردار شدند، تصریح کرد: با اجرای این طرحهای گازرســانی 5 هزار و 500 انشــعاب، 245 کیلومتر شبکه توزیع و 66 کیلومتر خط تغذیه در استان اجرا شده است. در استان ایالم تنها 3 شهر توحید، میمه و پهله زرین آباد از گاز طبیعی برخوردار نیســتند که کار اجرای خط تغذیه آنها نیز شروع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.