افزایش ۷ درصدی مهاجرت پرندگان به گیالن

Iran Newspaper - - News -

گروه ایــران زمین/ میــزان مهاجرت پرنــدگان بــه تاالبها و آبگیرهای گیالن در مقایســه با ســال گذشــته حــدود 7 درصد افزایــش پیــدا کــرده است.«حســین علینــژاد»، رئیــس اداره نظــارت بر حیاتوحــش حفاظت محیطزیســت گیــالن اظهار داشــت: از زمــان آغــاز فصــل مهاجــرت یعنــی از نیمــه مرداد مــاه ســال 96 تاکنــون حــدود 273 هزار قطعــه انــواع پرنده در زیســتگاههای اســتان سرشــماری شــده کــه در مقایســه با ســال گذشــته افزایش داشــته اســت. حضور انــواع مرغابیســانان در بین پرندگانی که به تاالبها و آبگیرهای گیالن مهاجرت کردند چشمگیرتر بوده و پس از آنها چنگر و سایر پرندگان در ردههای بعدی قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.