امکان سفر از مشهد به عشقآباد با قطار

Iran Newspaper - - News -

گروه ایران زمین/ با برنامهریزیهای انجام شده، امسال سومین قطار بینالمللی در مسیر مشهد - عشقآباد (پایتخت کشور ترکمنستان) راهاندازی میشود.«علی کاظمیانمنش»، مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر خدمات مسافری شرکت راهآهن اظهار داشت: راهآهن جمهوری اسالمی آمادگی دارد، قطار تهران- آنکارا و تهران- دمشق را راهاندازی کند، اما از سوی ترکیه و سوریه اعالم شده که به دلیل نبود امنیت در این کشورها این قطار فعالً راهاندازی نشود. در حال حاضر خط ریلی این قطارها موجود است که با فراهم شدن امنیت در آن کشورها راهاندازی خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.