تبخیر2.1میلیاردمترمکعبی آب دریاچه ارومیه

Iran Newspaper - - News -

اگــر درجه حرارت در فصول گرم امســال مثل ســال گذشــته باشــد، آب دریاچــه ارومیــه به میزان یک میلیارد و 200 میلیون مترمکعب تبخیر خواهد شد.بهگزارش ایرنا، «خلیل ساعی»، مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری آذربایجان شــرقی با هشدار نسبت به این مسأله گفت: باید راهــکاری برای جلوگیری از تبخیر این میزان آب دریاچه اندیشیده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.