افزایش تنشها بین آنکارا - بروکسل با گزارش جدید اتحادیه اروپا

Iran Newspaper - - News - گروه جهان /

کمیســیون اروپا در نشست دیــروز خــود در استراســبورگ کــه بــا محوریت بررســی روند پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا برگزار شــد، یکی از تندترین گزارشها علیه دولت آنکارا را منتشر کرد که میتواند به تنشهای تازه بین آنکارا و بروکسل دامن بزند. بهگزارش «ایران» به نقل از ســایت خبری دیلی صباح ترکیه، این گزارش انتقادی در حالی منتشر شد کهکمیسیوناروپاپیشترگفتهبودترکیهنه تنهاگامروبهجلوبرایتحققبرنامههای مــورد نظــر اتحادیــه اروپا بخصــوص در زمینــه حقوقــی و قضایــی و آزادی بیــان برنداشته بلکه عقبگرد هم داشته است. کمیســیون اروپــا پنجشــنبه گذشــته بخشهایــی از ایــن گزارش را رســانهای کــرده بــود امــا انتشــار کامــل آن را بــه نشست دیروز استراسبورگ موکول کرد. در اخبــار روز پنجشــنبه گذشــته در ایــن بــاره آمده بــود، ترکیــه در مســیر الحاق بــه اتحادیه اروپــا «گامهای بــزرگ» اما در مسیر اشــتباه برداشته است. روزنامه آلمانی«ولتامزونتاگ»نیزدرتحلیلی نوشت، کمیسیون اتحادیه اروپا براساس این گزارش نهایتــاً به این نتیجه خواهد رســید کــه هیــچ مبنایی بــرای پیشــبرد گفتوگوهــا برای عضویت آنکارا در این اتحادیــه وجــود ندارد و ایــن گفتوگوها بایــد بهطور مؤثر متوقف بمانــد. این در حالی اســت کــه رجب طیــب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ماه گذشته گفت، او همچنــان بــه کار کــردن روی مســأله الحاق کشورش به اتحادیه اروپا متعهد میماند. موضوع بررسی پیوستن ترکیه بــه اتحادیــه اروپا از ســال ۳۰۰۲ میالدی کلید خورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.