اورا، بدترين بازيكن بازي مارسي

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سرمربی: كنستانتین گالسا

در شــبي كه ركورد تماشــاگر در ورزشگاه ولودروم با حضور 65252 نفر شكست، مارسي مقابل پاريسنژرمن، رقيب سنتياش شكست تحقيرآميزي را تجربه كرد و 5 بر يك بازنده شد.

رودي گارسيا كه كارش در مارسي را با بازي مقابل پاريســنژرمن شروع كــرد، در بــازي رفــت در خانه حريف موفق شد با استفاده از آرايش 3-2-5 و فوتبال بسته به تساوي بدون گل برسد. انتظار ميرفت مارســي بــا خريدهاي نيمفصل مثل ديميتري پايت و پاتريس اورا در خانه عملكرد بهتري داشته باشد، ولي دروازه اين تيم در دقيقه ششــم با ضربه سر ماركينيوس باز شد.

پاريــس بعد از ايــن گل همچنان دوشنبه 12/9/95، هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، ورزشگاه محمد بن زايد، ساعت: 19، تماشاگر:هزار نفر الجزيره صفر استقلال خوزستان يک گل: آلويس نانگ)2 ) داور: محمد ادهم، كمــک ها: مونس احمد، محمود عیسی)از اردن( اخطــار: يعقــوب يوســف، كارلوس چاوز)الجزيره( بازيکن برتر: آلويس نانگ)اســتقلال خوزستان(

الجزيره امارات: خالد الثانی، مسلمان فايز، ســيف خلفان، آلتون آلميدا، ســلطان ســعيد)57 - الميخوت(، يعقوب يوســيف، ســالم عبدا...، كارلوس چاوز)64 -يانگ وو پارك(، محمد جمال، احمد حسين الهاشمی و سلطان برقاش)46-مبارك بوصفی(

سرمربی: تن كاته

ايران ورزشی- اين همان آغازي بود كه از استقال انتظار داشتيم. بعد از يك شكست تلخ و نوميدكننده كه نتيجه اشتباهات فني و تاكتيكي در بازي نخست بود، استقال بازي دوم برابر نماينده كم نام و نشــان عربســتان را توفانــي آغاز كرد و خيلي زود نشــان داد ميخواهــد آب رفته را به جــوي بازگرداند و جبران مافات كند.

هر اندازه كه استقال بازي نخست برابر الاهلي را بد، منفعل، ضعيف و بي برنامه آغاز كرد، در برابر التعاون يك تيم منسجم، رونده و حريص بود و اين انــگاره را در همان ثانيه هاي نخستين ثابت كرد.

وقتــي پرتاب اوت بلند وريــا غفوری با اشــتباه مدافعان التعاون در دفع توپ همراه شد و ضربه سر مدافع حريف بعد از برخورد به يكي ديگر از مدافعان التعاون به كاوه رضايي رســيد تا او بــا يك ضربه روپا طــاق دروازه التعاون را فرو بريزد.

اين گل زودهنگام اســترس و فشار را از روي شــانه هاي جوانان استقال برداشت تا آنها در ادامه آســوده تر و فارغ البال تر بازي را دنبال كنند.

منصوريان براي اين بازي آگاهانه وزن تجربــي تيمش را بالا برده بود و با به ميدان فرستادن جابر انصاري كوشيده بود تا تيمش تيم برتر زمين بود و مارســي با نمايش آشفتهاش در دقيقه 16 براي دومين بار تسليم شد، هرچند كاواني اين گل را در موقعيت آفسايد زد. مارسي در ادامه اين نيمه عملكرد دفاعي فاجعهباري داشت و خوششــانس بود كه گلهاي بعدي را دريافــت نكرد. پاريــس در نيمه دوم توسط لوكاس مورا، دراكسلر و متوييدي ســه گل ديگر زد و فاني تنها توانســت يكــي از گلها را براي مارســي جبران كند.

اورا كــه بــا بازوبنــد كاپيتاني در دفاع چپ بازي ميكرد، پراشــتباهترين بازيكــن زمين بود و روزنامه اكيپ به او نمره دو داد. مدافع مليپوش فرانســوي كه در بين دو نيمه به دليل مصدوميت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.