پاريسنژرمن

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

از خامي بازي نخست فاصله بگيرد. سرمربي اســتقال بعد از آناليز بــازي هاي حريف عربستاني دريافته بود كه مدافعان التعاون از كندي رنج مي برند و برابر بازيكنان سرعتي به شدت آســيب پذير هستند. از همين رو محســن كريمي تند و تيز و خاق نيز بعد از مدتهــا در تركيب اســتقال جايي ثابت براي خود يافته بود تا با استفاده از بازيكنان سرعتي بهتر به حريف ضربه بزند.

در ادامه بازي اســتقال استياي قابل توجهي بر تــوپ و ميدان داشــت و بازي را كاما بــه زمين حريف برد امــا حمات آنها فاقــد برندگي لازم براي فتــح دوباره دروازه التعاون بود و اغلب به پشــت محوطه جريمه ختم مي شد.

حريف عربســتاني نيز بعد از تماشاي بازي نخست آبي ها برابر الاهلي و آگاهي از نقطه ضعف آبي ها روي ضربات ايســتگاهي و شروع مجدد، براي رســيدن به گل روي اين تاكتيك برنامــه ريزي كرده بود و چند بار روي ضربات كرنر خودي نشــان داد اما نتيجــه نگرفت تا نيمه نخســت بــا برتري استقال پايان يابد.

نيمه دوم نيز امتداد همان نيمه نخست بود، برتري اســتقال و انفعال التعاون. آنچه سبب شد تا منصوريان با انجام يك تعويض و تعويض شــد، نمايش ضعيف مارســي را تاييــد كرد و گفت: «مــا بازيمان را فراموش كرده بوديم. واقعا متاسفم. ولي من عذرخواهي را دوست ندارم و ترجيح ميدهــم تمرين كنم تا اين شكســت تكرار نشــود. پاريسنژرمن كاما از ما برتر بود و آنها حتي به خودشــان فشار نياوردند. براي هواداران متاســفم، آنها واقعا جــو فوقالعادهاي ســاختند و ما نتوانستيم از آنها پيروي كنيم. ما احترام المپيك مارسي را حفظ نكرديم».

اورا اضافه كرد كه اين شكســت دليلي نيســت تا او نســبت به پروژه جديد باشگاه دچار ترديد شود: «آينده پروژه بــه نتيجه يك بازي بســتگي ندارد. اين فقط سه امتياز است. از اين به ميدان فرستادن قرباني ضرباهنگ حمات تيمش را افزايش دهد. تعويضي كه موثر واقع شــد تا آبي ها با افزايش دامنه حماتشان به گل دوم برسند.

در دقيقه 80 ســانتر ابراهيمي با ضربه سر كاوه رضايي به قرباني رسيد اما ضربه او را گلر حريف برگشت داد و در بازگشت توپ در يك رفت و برگشت با دخالت جابر انصاري به محســن كريمي رسيد تا او با يك ضربه فني و آرام ســقف دروازه التعــاون را فرو ريخته و برتري استقال را دو برابر كند.

بعد از ايــن گل التعاون كه چيزي براي از دست دادن نداشت، بي محابا جلو كشيد و همين جلو كشيدن يكي دو موقعيت را نصيب مهاجمــان اين تيم كرد اما با بي دقتي آنها را از دســت داد تا در نهايت استقال روي يك ضربه ايستگاهي به گل سوم برسد.

در دقيقــه 88 ضربــه ايســتگاهي را از ســمت چــپ ابراهيمي روي دروازه ارســال كرد تا پادواني مدافع جلو كشــيده استقال بــا پروازي بلند و يك ضربه ســر دقيق توپ را دور از دســتان الغمــدي به قعــر دروازه بفرستد و پيروزي استقال را قاطعانه تر كند. اســتقال در اين بازي دوباره به عادت سابق خود بازگشت، بردن و گرفتن 3 امتياز با زدن سه گل. ناراحتم كه تماشاگران بايد كريهاي ديگران را تحمل كنند. پاريس در حال حاضر شــرايط بهتري از مارسي دارد. در اين شــرايط وقتي در دقيقه شش گل ميخوريد، ماموريــت غيرممكن اســت. مــن ناراحتــم، ولــي چنين شكستهايي را قبا هم تجربه كردهام. در كاسيكوهاي واقعي باختهام، 6 بر يك مقابل ســيتي، 4 بــر يك مقابل ليورپول. اين باعث نميشــود كه من پــروژه باشــگاه را باور نكنــم. نتيجه دردناك اســت، ولي بقيه بازيكنان هم مثل من توجهي به مطبوعات ندارند و نااميد نميشوند. هدف ما اين است كه در پايان فصل پنجم شويم و براي آن تاش ميكنيم ». كرد كه ايــن دروازه بان موفق تر از مهاجم الجزيــره عمل كرد وبه اين ترتيب نيمه اول با تك گل نانگ به نفع استقال خوزستان به پايان رسيد. شروع نيمه دوم با بازی منطقی خوزســتانیها همراه شــد و بارهــا و بارها شاگردان پورموسوی اين موقعيت را داشتند كه به گل برســند. دقيقه 60 بازی بهترين موقعيت برای اســتقال ايجاد شد جايی كه ضربه ايستگاهی حسن بيت سعيد به شكلی بسيار خطرناك به تير دروازه الجزيره برخورد كرد كه در ريباند شوت نانگ به دست مدافع الجزيره خورد كــه داور اعتقادی به پنالتی نداشت اما بازيكنان اســتقال خوزستان با اعتراض به داور اعتقاد به پنالتی داشــتند. اماراتیها با وجود ايجاد موقعيتهايی روی دروازه اســتقال خوزســتان نتوانستند گل خورده را جبران كنند و نماينده كشــورمان دومين برد خود را كسب كرد تا صدرجدول گروه دوم هم آبی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.