برد در ابوظبی،جشن در خوزستان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

استقلال خوزســتان: وحيــد شيخ ويسی، محمدطيبی، ابوالفضل عايی، دانيال ماهينی، پيمان شيرزادی، فرشاد سالاروند، مهدی مومنی)88 - ســلمان بحرانی(، علی اصغر عاشوری، حســن بيت سعيد، آلويس نانگ و آرش افشين)80- عقيل كعبی ( سرمربی: سید سیروس پورموسوی ايران ورزشی - شــاگردان پورموسوی در حالی به مصاف حريف اماراتی رفتند كه بازی اول رقابت های ليگ قهرمانان آسيا را با پيروزی پشــت سرگذاشته بودند و روحيه بالايی برای اين ديدار داشتند. در حالی كه هنوز بازی گرم نشــده بود و شــاهد اولين توپ ارسالی روی دروازه الجزيره بوديم، اين توپ تبديل به گل اول بازی شــد. اوت بلند شيرزادی با يكی دو واسطه به نانگ رسيد و اين مهاجم اســتقال خوزستان با ضربه ای دقيق دروازه ميزبان را باز كرد.دقيقه 9 بازی اشــتباه ماهينی موقعيــت خوبی در اختيار اماراتی ها گذاشــت تا بتواننــد گل خورده را جبران كنند، اما عايی مدافع اســتقال خوزســتان توپ محمد جمــال را به خوبی دفــع كرد. موقعيت های خوبی در طول 45 دقيقه روی هر دو دروازه ايجاد شد به طوری كه اشتباه مهلك طيبی در وقت اضافه نيمه اول، آلتون را با شــيخ ويســی تك به تك

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.