قطر پيش از ديدار با ايران مقابل تيمملي اميدش قرار ميگيرد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

سرمربي تيمملي قطر تصميم گرفت كه پيش از ديدار با ايران در ديدار تداركاتي به مصاف تيمملي اميد اين كشور برود. خورخه فوساتي، سرمربي تيمملــي قطر تصميــم گرفت كه در آخرين ديدار دوســتانه خود پيش از رويارويي با تيمملي كشورمان در مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 2018 برابر تيم ملي اميد قطر قرار گيرد. ديدار تداركاتي تيمملي بزرگسالان قطر با اميدها قرار اســت در تاريخ 28 اسفند پيش از ديدار با ايران برگزار شود. تيمملــي قطر در اولين ديدار خود در دور برگشــت مرحله نهايي انتخابي جام جهاني 2018 روســيه در تاريخ 3 فروردين در دوحه ميزبان تيم ملي كشورمان است.

قطريهــا در ديــدار رفت بازيها با وجود مقاومــت در برابر تيم ملي كشــورمان تا دقايق پاياني بازي با دو گل بازي را واگذار كردند و نتوانستند گلي وارد دروازه تيم كشورمان كنند. قطريها بعد از بازي با كشورمان هم نتايج خوبي كسب نكردند و اميدوار هستند با تغييراتي كه انجام دادند، در دور برگشت بازيها نتايج بهتري كسب كنند. قطريها در اولين بازي دور برگشت ميزبان تيم ملي كشورمان خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.