سقف پرواز آبيها كجاست؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال - وصال روحاني ‪Vesal Rohani‬

ناكاميهاي ميداني اســتقلال در فصل جاري كه به اشــتباه تصور ميشد در ســايه فتح 5 بازي متوالي در ليگ برتر از ميان رفته باشــد و با شكســت هفته پيــش مقابل الاهلي امارات در ليــگ قهرمانان دوباره ســر برآورد، محصول مستقيم كار مربياني است كه از خرداد ماه اســتقلال را در دست گرفتهاند و در اواسط اسفند و در كمترين فاصله تا شروع سال 1395 هنوز تركيب اصلي خود را نميشناسند و هم و غم هفتههاي اخير آنها چگونگي كنار گذاشــتن سيدمهدي رحمتي از تركيب اصلي بود كه البتــه اين هم تحقق نيافت و طرح نصف و نيمه و شعارگونهاي بيش نبود. بدون نام آوردن از افرادي خاص و وارد شدن به اينگونه بحثها بايد متذكر شد كه سرمربي اســتقلال ميتوانست )و ميبايست( براي تشــكيل كادر فني از افرادي تواناتر و فنيتر اســتفاده كند كه در ميان مهرههاي قديمي آبيها تعدادشان كم هم نيست.

بديهي اســت كه يك ســرمربي فقط زماني اوج ميگيرد كه مشــاوران و دستيارانش حداقل همسطح خود او و حتي فراتر از وي باشــند و در استقلال فعلي اينگونه نيســت. اين در صورتي اســت كه نپرسيم آيا خود عليرضا منصوريان پــس از اين همه كار و تلاش در نفت و سپس استقلال به درجاتي كه از وي توقعش ميرفته، رســيده اســت يا خير و آيا اســتقلال تحت رهبري وي نبايد از نوســانهاي فراوان مشاهده شده در طول فصل مبرا ميماند.

تجربه فراوان «من»!

در حالي كه استقلال ديشب ميكوشيد با شکست دادن تيم التعاون عربستان در شهر مسقط مركز عمان اولين بردش را در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا دشت كند، افکار طولانيتري كه آينده نزديك اين تيم را شــکل ميدهد در دل و ذهن هر يك از هواداران تيم آبيپوش به پرواز درآمده بود. اگر بر اين باور باشــيم كه جوانگرايي ماههاي اخير دســتهاي اين تيم را به لحاظ پرســنلي و نيروي انساني باز كرده و مشــکلات را در اين زمينه تا حدي از ميان برده است، در مورد كادر فني و مديريت باشــگاه نميتوانيم چنين نظري را داشته باشيم. كادر فني اســتقلال به رغم تمام انکارها و مقاومتهاي عليرضا منصوريان نياز به ترميم و اضافه شدن نفراتي جديد دارد و در هيات مديره باشــگاه نيز جهتگيريها و سخنان سيدرضا افتخاري، حسن زماني، پندار توفيقي و مسعود معيني و تعارضهاي موجود اولين احساس و الزامي كه به وجود آورده، لزوم تغيير افراد و انتصاب مديراني توانمندتر اســت كه اولا مدبرتر باشند و ثانيا اهداف و نگاهشان به مسائل اينقدر با يکديگر تفاوت نداشته باشد.

آمــدن افتخاري به اســتقلال نه تنها مشــكلات مديريتــي اين تيــم را كم نكرد، بلكه بــر برخي ابعاد آن افــزود. البتــه بهرام افشــارزاده هم چون بيشــتر مديريتهاي ســتادي را تجربه كرده بود، گزينه اصلح و ارجح براي پســت مديريتي نبود كه دو ســال و 3 ماه باشــگاه اســتقلال در اختيار وي بود اما افتخاري هــم پس از آمدنش به جمع آبيها با برخي اظهارات و كارهاي خود به مواردي نايل نشد كه براي فراتر رفتن از دستاوردهاي افشارزاده به آن نياز بود.

ترميم اندك هيــات مديرهاي كه هنوز هم با وي همخواني ندارد و بيان جملاتي نظير اينكه «اســتقلال شــانس آورد كه از تجربه من بهرهمند شــد» و تلاش براي كاستن از مبالغ قرارداد بازيكنان در اواسط فصل حتي اگر به توصيه ســران ورزش بوده باشد، بيش از آنكه به اســتقلال قدرت و اتحاد بدهد، لغزشهاي تازه در آن ايجاد كرد و حرفهاي انتقادي مســعود معيني كه بعدا تعديل شــد، رو در رو شــدن آشكار زماني با منصوريان كه بعدا به يك آتش بس نامعلوم منجر شد و مشخص نبودن شرح وظايف پندار توفيقي مديريتي را بــراي آبيها رقم زد كه محصــول نهايي آن محروم شــدن اســتقلال از خريد نفرات جديد در ميان فصل بود و جالب اينكه دوســتان حتي نميدانستند كه به حكم فيفا هفتهها است كه اين حق را از دست دادهاند و بــه اين خاطر با آنــدو تيموريان و ســرور جباروف قراردادهاي جديد بســته و قرارداد فســخ شده روزبه چشمي را هم تمديد كرده بودند.

صبر تا پايان فصل

بيگمان بيلانهايي از اين دســت كه مشتمل بر بازيهايي كم ثبات در داخل ميدان و عدم اشــراف و تســلط بر امور اداري و تشــكيلاتي در خارج از ميدان است گواهي ميدهد كه بايد تغييراتي در جمع مربيان و مديران اســتقلال داده شــود و اگر بنا بر اين است كه براي اين مهم بايد تــا پايان فصل صبر كرد، جاي اميدواري بــراي هواداران آبي باقي خواهد ماند اما اگر ميخواهند با همين روال و نفرات و انديشهها به پيش بروند، فصل بعد هم برايشــان پرمشــكل خواهد بود و شــكي نيســت كه با روال و نفرات فعلي سقف پرواز آبيها آني نيست كه در توان بالقوه اين تيم وجود دارد و قابل مشاهده و حس كردن است.

عبداللهی و بهتاش فريبا خستگيناپذير در اردوي استقلال ديده ميشوند. آنها زودتر از همه از خواب بلند ميشوند و ديرتر از همه هم ميخوابند تا آب توي دل بازيکنان تکان نخورد. طي اين 10 روز دوري استقلال از ايران اين دو نفر زحمات زيادي براي آبيها كشيدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.