رحمتي در ايران حرفهايش را ميزند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

تذكركاپيتان اســتقلال به مديرعامل اين تيم در كنفرانــس مطبوعاتي قبل از بازي در نوع خود قابل توجه بود.

رحمتي يكشــنبه شــب به افتخاري اعلام كرد اينجا عمان اســت و خبرنگاران ايراني نيستند و درست نيست از مشكلات داخلي صحبت كنيم، در بازگشت به ايران همه چيز را ميگويم!

اين در حالي اســت كه بعد از حكم كميته انضباطي كه محروميت رحمتي در آن تاييد شــده بود اين بازيكن در صفحه شخصي خود نوشت چون به فيفا نميتواند شكايت كند در كنفرانس مطبوعاتي قبل از بازي با التعــاون حرفهايش را ميزند اما آقاي كاپيتان ميدانست كه حرفهاي جنجالــي او در بين خبرنــگاران بيگانه ميتوانــد بازتــاب منفي بــراي تيمهاي ايراني داشــته باشــد به همين دليل در كنفرانــس مطبوعاتــي قبــل از بازي به افتخاري گفته بود حرفهايش را در مورد راي كميته انضباطــي در بين خبرنگاران ايراني ميزند.

حالا بايد ديد كه رحمتي بعد از اينكه از عمــان برميگردد در مورد اين اتفاقات حرفــي ميزند؟ حســين عبداللهي دبير كميته انضباطــي در صحبتهاي خود به اين نكته اشــاره كرد بود كه اگر كاپيتان اســتقلال دوباره در اين زمينه حرف بزند بايد در كميته انضباطي پاسخگو باشد.

نكتــه در مورد محروميــت رحمتي كــه كاپيتان اســتقلال در يك كنفرانس مطبوعاتي داخل ايران از مسوولان كميته انضباطي انتقاد كند چرا كه حسنزاده بعد از ماجراي محروميت رحمتي قصد ندارد از موضع خود كوتــاه بيايد و چون بعد از صدور راي تهديد شــده بــود روي حرف خود ميماند.

شايد حرفهاي مجدد رحمتي باعث شود تا حسنزاده بيشتر از گذشته مصمم به اجراي حكم شــود. همه چيز در مورد پرونده جنجالي كاپيتان اســتقلال كه به لحاظ فوتبالي مقصر اصلي اين محروميت اســت با بازگشت استقلال از عمان معلوم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.