خبرنگاران عمانی در تمرين استقلال

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

شــبكههاي عماني نگاه ويژهاي به استقلال داشتند و بارها در تمرينهاي اســتقلال حاضر شدند. آنها با سرمربي اســتقلال در حال گفتوگو هستند تا شايد پي به مكنونات ذهنياش ببرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.