پنجعلي: اين اتفاقات در آستانه بازي مهم عجیب است

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

ضيا عربشــاهي درباره اخراج رضاييان و عليپور گفت: «خود من يكي از كساني هستم كه همــواره نظم و انضباط برايم بســيار مهم است و مطمئنا تيمي كه انضباط نداشته باشد به مشــكل برخورد ميكنــد. از طرفي بايد در نظر گرفت پرســپوليس بازي مهمي در پيش دارد و بــه نظــرم بهتر بود برانكــو كمي صبر ميكــرد تا اين بازي بگــذرد و بعد در فرصت

محمد پنجعلي دربــاره تصميم برانكو براي اخــراج رضاييان و عليپور گفت: «اين تصميمي اســت كه كادرفني گرفته و حتما لزومي داشته كه چنين حركتي انجام شده اســت. ما نميتوانيم قضاوتي داشته باشيم. نميدانم چه اتفاقي دقيقا رخ داده اســت. البته تيم هم در اين شرايط لطمه ميخورد چون بازيكنان بايد مطيع كادرفني باشــند. فوتبال حرفهاي و روز دنيا همينطور است.»

پيشكسوت پرســپوليس گفت:«واقعا اين اتفاقات در آســتانه چنين بازي مهمي عجيب اســت. زمان ما هــم از اين اتفاقات نبــود. من يادم نميآيد كــه 2 بازيكن هم تيمي يكديگر را زده باشند.»

پنجعلي در پاســخ به اين ســوال كه نميشــد چنين تصميمي به بعــد از بازي آسيايي موكول شــود، گفت: «نميدانم كه برانكو ميتوانست گذشت كند يا خير. بايد ديد كه اصل ماجرا چيست. دعوايي رخ داده و شــايد ميشــد آنها را آشتي دهند و يك جريمه سنگين برايشان در نظر ميگرفتند.» وي در پايان با اشاره به بازي مقابل الوحده گفت:«پرسپوليس سنگين ترين بازي خود را با الهلال پشــت سر گذاشت. واقعا الهلال تيم خوبي بود چون جلوي پرســپوليس كه به معناي واقعي يك تيم است، بازي خوبي ارائه داد. من معتقدم كه پرســپوليس اين مرحله را بالا ميرود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.