در انتظار تصميم كميته انضباطي باشگاه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

با تصميم برانكو، عليپور و رضاييان از بازي با الوحده كنار گذاشته شدند اما قرار نيست به صورت كلي اخراج شوند و در واقع فقــط همين يك بازي را از دست دادهاند كه شايد تنبيه كوچكي هم نباشــد. برانكو خــوب ميداند با محروميت 4 بازيكن اصلياش در بازي با نفت نميتوانــد دو مهره ديگرش را هم از دست بدهد اما بدون شك حتي اگــر اين دو نفر از بازي بعد به تركيب تيم برگردند از سوي باشگاه جريمه و توبيخ خواهند شد.

جعفــر كاشــاني رييــس هيات مديره باشگاه و يكي از اعضاي كميته انضباطــي مثل هميشــه از جزييات اتفاقــات رخ داده در تيــم و موضوع مهمي مثل اخــراج رضاييان و عليپور خبر نــدارد و ميگويد: «مــن از اين موضوع اطــلاع دقيقي نــدارم. فقط شنيدم اتفاقاتي در اردوي تيم رخ داده كه قرار شــده اين 2 بازيكن به تهران بازگردند. هنوز كه اطلاع دقيقي ندارم، درست نيست صحبت كنم.»

وي دربــاره احتمــال حضور اين 2 بازيكن در كميتــه انضباطي افزود: «حتما سرپرســت تيم و ديگر عوامل گــزارش خــود را به هيــات مديره و كميتــه انضباطي ميدهند. ســپس درباره آنها تصميم گيري خواهد شد.»

رييس هيات مديره پرســپوليس درباره تاثير اين اتفاقات روي عملكرد فني پرســپوليس در بازي امروز گفت: «اينكه اين اتفاق براي تيم بد يا خوب ميشود را نميدانم اما انشاءا... بچهها بتوانند از بازي دست پر بيرون بيايند چون استحقاقش را دارند.»

كاشــاني در پايان درباره احتمال ســفر طاهري به امــارات گفت: «قرار بود امروز )دوشنبه( طاهري به ابوظبي برود و همراه تيم باشد. نميدانم كه او به اين سفر رفته است يا خير. به نظرم طاهري ميتواند اوضاع را آرام كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.