علیپور عذرخواهي كرد؛ نميگويم مقصر بودم يا نه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

عليپــور بازيكــن جواني اســت. او تازه 22 ســاله شده و شــايد نبايد از او توقع زيادي داشــت اما رامين رضاييان بازيكن باتجربهتري است و بازيكن ملي به حســاب ميآيد با اين حال بعد از آن افتضاح عصر روز يكشنبه بازيكن جوانتر زودتر تشــخيص داد كه بايد به صورت رســمي يا نيمه رســمي از هواداران و پرسپوليسيها عذرخواهي كند.

علــي عليپــور ديــروز در صفحه اينستاگرامش نوشــت: «سلام. معذرت از جامعه بزرگ پرسپوليس. گاهي اوقات آدمها در يك لحظه مرتكب اشــتباهاتي ميشــوند كه تاوان ســنگيني دارد. در مــورد اتفاقي كه در تمريــن ما رخ داد نميخواهم وارد جزييات شــوم و بگويم مقصــر بودم يا نبودم. ســرمربي تيم در هر زمان ميتواند براي بازيكنش تصميم بگيرد و من تابــع تصميم برانكو و كادر فني هســتم. از او و همه پرسپوليسيها بابت اين اتفاق تلخ عذرخواهي ميكنم و در حال حاضر تنها كاري كه از دستم بر ميآيد اين است كه براي موفقيت تيمم در بازي فردا )امروز( دست به دعا بردارم. اميدوارم هــر آنچه اتفاق ميافتد به نفع تيم و هواداران باشد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.