رونمايي از سرود جديد الوحده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

هــواداران تيــم الوحده به مناســبت حضور دوباره تيم شــان در ليگ قهرمانان آسيا سرودي را ساختهاند كه باعث شعلهور شدن احســاسهاي هواداران و برانگيختن هيجــان بازيكنان در زمين براي كســب نتيجه خوب ميشود. قرار است اين سرود جديد در بازي برابر پرســپوليس رونمايي شود. هواداران تيم الوحده امارات اميدوارند كه اين ســرود آنها با پذيرش ســران اين باشگاه شــكل رســمي به خود پيدا كند. آنها همچنين به شــدت از عملكرد كانال تلويزيوني ورزشــي دبي به خاطر حمايت همــه جانبه از تيمهــاي الاهلي و العين و بيتوجهي به تيم الوحده بســيار عصباني و خشــمگين هستند. هواداران تيم الوحده معتقدنــد ايــن كانــال تلويزيونــي تمام برنامههاي خود در ليگ قهرمانان آســيا را معطوف به تيمهاي الاهلي و العين كرده و اهميتي به تيم الوحده نميدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.