ريیس الوحده:پرسپولیس بازيكنان قدرتمندي دارد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

حمد الرميثي، رييس باشــگاه الوحده پيش از بازي با پرسپوليس گفت: «هر تيمي كــه بخواهد به رقابت ادامه دهد بايد امتياز كامل از بازي را بگيــرد. ما براي اين بازي كاملا آماده هســتيم كه مقابل پرسپوليس ۳ امتياز كامل را كسب كنيم تا شكست در ديدار اول خــود را جبران كنيم. كادر فني در اين بازي خيلي خوب بازيكنان را آماده و تاكتيكهايــي را كار كردند تا تيم در اين بازي موفق باشد.»

رييس باشــگاه الوحده ادامه داد: «تيم پرســپوليس بازيكنان خوبي را در تركيب خــود دارد و آنهــا بــه داشــتن بازيكنان قدرتمند از لحاظ جسماني متمايز هستند امــا الوحده با توجه بــه بازيكنانش قادر به پشت سر گذاشتن اين بازي مهم است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.