بلیت 100 هزار توماني

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولیس -

جلسه هماهنگي ديدار پرسپوليس و الوحده امارات در ابوظبي برگزار شد. در اين جلسه از بليت مسابقه امروز نيز رونمايي شــد. جالب است كه روي اين بليتها قيمت بالايي درج شــده است. قيمــت بليت عــادي 1۰۰ درهم ثبت شــده كه بيــش از 1۰۰ هــزار تومان ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.